Fåglar

Fågelskådning är en populär aktivitet. Hälsingekusten är en bra utgångspunkt för den som vill skåda fåglar på egen hand, dels i Långvind, dels i många förnämliga fågellokaler på Hälsingekusten i Hudiksvall och Söderhamn.

Två aktiva fågelklubbar
Hudiksvall har en rik fågelfauna, eftersom kommunen har så många olika naturmiljöer, från ytterskärgård med fågelarter som kustlabb och tordmule till urskogar med fågelarter som lavskrika och tretåig hackspett. Totalt har fågelskådare iakttagi cirka 300 fågelarter i kommunen, varav 170 häckar regelbundet. Bäst tid för fågelskådning är vår och försommar, men på hösten lockar flyttfågelsträck och på vintern vinterfåglar.

Hudiksvall och Nordanstig har ett trettiotal fågellokaler, relativt jämnt fördelade på kusten och inlandet.

Fågellokalerna på kusten i Nordanstig omfattar bland andra Strömsbruk, Stocka, Rönnskär, Mellanfjärden, Gran, Hårte, Sörfjärden och Norrfjärden samt i Hudiksvalls kommun Lillfjärden, Hornslandet, Fläcka med Norbergsfjärden och Siviksfjärden, Borka brygga och Korsholmsudden.

Fågellokalerna i inlandet är bland andra: Svåga älvs mynning, Hålsjöviken, Hög–Nylandet, Tunasjön, Ängasjön och Storön–Näset.

Fågellokalerna är väldokumenterade på nätet, Fågellokaler i Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner, utgiven av  Hudiksvallsregionens fågelklubb (HFK). HFK samlar fågelskådare i kommunerna Hudiksvall och Nordanstig. I Söderhamn finns också en aktiv klubb, Söderhamns fågelklubb (SFK). Båda klubbar arrangerar fågelexkursioner.

Söderhamn visar upp ungefär samma rikedom i fågelfauna med många fågellokaler. Fågellokalerna på kusten är främst Granskär, Lugnesjön, Alirs öga, Skatön, Flygstaden, Stenö och Vårdberget samt i inlandet Skenstaviken, Ålsjöägarna och Ålsjön.

Här följer mer ingående beskrivning av Hälsingekustens centrala fågellokaler.

Lillfjärden fågelsjö i centrala Hudiksvall
Lillfjärden
, eller som den tidigare hette, Lilla fjärden, är Hudiksvalls tidigare inre och mycket väl skyddade hamn. I dag är den stadens stora insjö och fågellokal. En promenadstig på cirka två kilometer går runt sjö. Från stigen har man goda möjligheter att studera fågellivet. Många besöker Lillfjärden för att mata fåglar med bröd. Vintertid är en vak öppen i sjöns sydvästra del, vilket gör att man kan besöka denna fågellokal året om.

Lillfjärden är en mycket bra fågellokal för rastande gäss, framför allt under hösten; i september och oktober finns tusentals gäss på och runt sjön. Vanligast är grågås och kanadagås, men här finns även vitkindad gås, sädgås, bläsgås och spetsbergsgås och fjällgås. Lillfjärden är sannolikt Sveriges säkraste fågellokal för fjällgås. Fjällgässen rastar här vår och höst, mindre bestånd ruggar under sommaren.

Häckfåglar i Lillfjärden är grågås, gräsand, strandskata, skrattmås, fiskmås och rörsångare. I parken runt sjön häckar bland annat svartvit flugsnappare, stare och ärtsångare.

Till avdelningen tillfälliga besökare hör stripgås, årta, bergand, vittrut, berguv, taigasångare och steglits.

När isen lägger sig och isvaken öppnar finns det gott om trutar, måsar och gräsänder.

Hornslandet halvö med fantastiskt fågelliv
Hornslandet
är en halvö öster om Hudiksvall, välbekant bland naturintresserade för sin rika fauna och flora, med många olika biotoper. Detta gör att man siktat över 230 fågelarter på Hornslandet. De främsta fågellokalerna finns på Kuggören, Hölick och Lövsalen.

Vår och sommar kan man se de flesta av skärgårdens fågelarter på Hornslandet. Höst är tiden då sjöfågel passerar Kuggören, med stora mängder småfåglar som rastar på ön, sidensvans, trastar och kungsfåglar. Vinter är också bra fågelskådartid, eftersom havet sällan fryser helt och man i isens öppningar hittar änder, främst knipa och storskrake, men också ejder, svärta, sjöorre och tobisgrissla. Under vårvintern finns goda möjligheter att se arktiska änderna, praktejder och alförrädare.

Kuggören i nordost rymmer ett pittoreskt fiskeläge med ett gammalt fiskarkapell, som är en bra observationsplats. Kuggören är en av Hälsingekustens mest spännande fågellokaler för rastande sjöfåglar, förbisträckande sjöfåglar och tillfälligt rastande småfåglar. Här patrullera naturligtvis också den mäktiga havsörnen. Bland tillfälliga besökare märks vitnäbbad islom, jaktfalk, vittrut, alkekung, berglärka, svarthakad buskskvätta och svartkråka.

Hölick i sydost är fiskeläge och gammal lotsplats med flera stigar, som leder till bra observationsplatser. Hölick har flera intressanta miljöer. Längs sandstränderna finns rastande vadare, bland annat sandlöpare. Vid fyren stannar småfågelflockarna upp innan de drar vidare, liksom stora flockar trastar. Sanddynsfältet lockar många ovanliga rastande fåglar, bland annat taigasångare, större piplärka, hedpiplärka, berglärka, lundsångare, dubbelbeckasin och rostgumpsvala. I området finns också ärtsångare, rödstjärt, rödstrupig piplärka, lappsparv, videsparv, ortolansparv och blåhake. Bland tillfälliga besökare räknar man in vitnäbbad islom, smådopping, aftonfalk, jaktfalk, skärsnäppa, bredstjärtad labb, fjällabb, tretåig mås, vittrut, kentsk tärna, alkekung och härfågel.

Lövsalen ligger på Gåsmyravägen på östra sidan, mellan Arnöviken och Kuggören. Lövsalen är en bra fågellokal för ugglor och hackspettar. Här finns häckande ugglor som hökuggla, pärluggla, sparvuggla, slaguggla och kattuggla. Vanligaste bland häckade hackspettar är gråspett och gröngöling. Bästa tiden för besök är mars–april, tidig morgon för hackspettar och kväll för ugglor. Här finns också många andra häckande arter som trana, tjäder, orre, ormvråk, duvhök, dubbeltrast, grönsångare, stjärtmes och skogsduva. Mindre förekommande är lundsångare och mindre flugsnappare.

Grunda havsfjärdar i Enånger med rik fågelfauna
Fläcka med Norbergsfjärden och Siviksfjärden, på gränsen mellan Njutånger och Enånger, består av grunda havsfjärdar med omgivande lövskog. Fågellokalen har över 100 olika fågelarter.

I lövskogarna går det att iaktta fåglar året om. Bästa lövskogslokal är det så kallade Tallharet mellan före detta Fläckaviken och Siviksfjärden. Tidig vår finns här nötväcka, trastar, rödhake och hackspettar. I maj är det gott om sångare, bland annat rörsångare, härmsångare, svarthätta, törnsångare och grönsångare samt flugsnappare, näktergal och rosenfink. I området som helhet finns arter som järpe, fasan, mindre hackspett, gröngöling, stjärtmes och stenknäck.

Norbergsfjärden har Hälsinglands sannolikt bästa rastlokal för salskrake. Här finns också andra fiskätande fågelarter i stora mängder som storskrake, småskrake, knipa, vigg och skäggdopping. Rastande simänder finns också: kricka, bläsand och i mindre omfattning skedand, årta
och snatterand. Sommartid siktar man också havsörn, fiskgjuse och gråhäger; chansen att se havsörn är störst under våren. Från den yttre delen av Norbergsfjärden ser man havsfågelarter som svärta, ejder och silltrut. I den igenväxta Fläckaviken häckar trana, brun kärrhök, rörsångare och sävsångare; här finns också nattsångare som gräshoppsångare och kärrsångare samt även flodsångare, vattenrall och småfläckig sumphöna.

Våtnäs, fiskeläget längst ut på Våtnäshalvön, är en bra fågellokal för skärgårdsfåglar som tordmule, tobisgrissla, silltrut, roskarl och silvertärna.

Rastande vadare i Borka brygga
Borka brygga, Enånger, ligger i anslutning till Enångersåns mynning i havet. Kring åmynningen finns vassbestånd och vid rätt vattenstånd också fina sand- och dybankar. Fågellokalen är framför allt bra för rastande vadare under våren och sensommaren.

Under våren finns här en mängd vadare, till exempel grönbena, brushane, gluttsnäppa, svartsnäppa, skogssnäppa, mosnäppa, större strandpipare och mindre strandpipare samt dvärgbeckasin.

Här finns andfåglar, måsfåglar, tättingar, bläsand, kricka, skrattmås, gulärla och ängspiplärka. Svalor jagar insekter över vattenytan, fiskgjuse fiskar i området, fisktärna och silvertärna fixkar utanför bryggorna, havsörn häckar i närheten och brun kärrhök ser man också. Här finns också typiska havsfåglar som dykänder i form av ejder, vigg, storskrake och knipa och ibland salskrake.

Här finns också gott om häckfåglar: knölsvan, knipa, storskrake, trana, drillsnäppa, rödbena, skrattmås, fisktärna, ladusvala, hussvala, törnsångare och sävsparv.

Bland mer tillfälliga besökare hittar man årta, skedand, myrsnäppa, smalnäbbad simsnäppa, kungsfiskare och svart rödstjärt.

Korsholmsudden bra för spaning på fågelsträck
Korsholmsudden på Fäbodöns nordöstra del, Enånger, är en av tre bra sträcklokaler på kusten i Hudiksvalls kommun. De två andra ligger båda i Rogsta, Bergön och Hörneudde utanför Arnöviken på Hornslandet. Sträcklokaler är framför allt bra för fågelskådning vår och höst.

På Korsholmsudden kan man på våren se stora flockar av sångsvan, storlom, skrattmås, alfågel, ejder, sjöorre och de flesta änder och doppingar. Även rovfåglar och småfåglar sträcker förbi udden. Hösten är bra för artgrupper som lommar, labbar, måsar och gäss. Här kan man också ha tur att hitta ovanliga arter som havssula, gråhakedopping, tretåig mås, toppskarv, pilgrimsfalk, härfågel, gråspett, tretåig hackspett, berglärka, vitnäbbad islom, svartnäbbad islom, praktejder, alförrädare, vitkalkad svärta, alkekung och lappmes.

Den som vill se imponerande fågelsträck ska bege sig till Korsholmsudden under morgontimmarna.

Granskär i Söderhamnsfjärden
Granskärs våtmark ligger i Söderhamns nordöstra utkant vid Forsbackabron. Granskärs våtmark är en av Sveriges nordligaste våtmarker för efterbehandling av avloppsvatten.

Området utgör rastplats för bland annat vadare. Även sångare av olika slag häckar och rastar i anslutning till våtmarken. Eftersom de första dammarna är isfria under vinterhalvåret, uppehåller sig en hel del fågel i och runt dessa.

Lugnesjön i Söderhamn
Lugnesjön ligger i Söderhamns sydöstra utkant och är till viss del naturreservat. Denna fågelsjö blev, tillsammans med ett frodigt lövskogsområde, naturreservat 1972.

Här finns stora inslaget av lövrika omgivningar som skapar förutsättning för ett mycket rikt hackspettsliv och småfågelliv. I sjön häckar bland annat skäggdopping och sothöna. Här finns också rörhöna, brunand och vattenrall. Vid sjön finns det två fågeltorn, varav ett är handikappanpassat.

Alirs öga
Alirs öga ligger mellan Hällmyran och Lugnesjöns naturreservat. Alirs öga skapades i samband med dragningen av Ostkustbanan, då 150 000 kubikmeter överskottsmassor blev ett naturkonstverk, som är Sveriges största.

Från Alirs öga ser man företrädelsevis rovfågel, bland annat havsörn (bilden), pilgrimsfalk, brun glada och mindre skrikörn.

Skatön i havsbandet
Skatön ligger vid Svartsundsrännan nordöst om Söderhamn. Skatön är en avlång udde, som sträcker sig ut i havet.

Skatön är både en fågellokal för havsfågel och för vadare. Längst ut på udden möter man vackra vyer och bra fågelobservationer. Exempel på arter man hittar här är vitnäbbad islom och skärsnäppa.

Flygstaden med fåglar på landningsbanor
Flygstaden ligger i Söderhamns södra utkant och är området som tidigare var flygflottiljen F 15. Flygstaden är i dag i huvudsak en företagspark.

Flygstaden har höga kvaliteter som fågellokal, framför allt med rovfåglar, som lockas till den grässtäppsliknande biotopen under höst och vår. Här hittar vi rariteter som ängshök, stäpphök, kejsarörn, jaktfalk, brunglada och röd glada. Även vadarfåglar nyttjar området, till exempel tjockfot och fjällpipare. Flygstaden är sannolikt Hälsinglands säkraste lokal för trädlärka.

Stenö fågelparadis vid havet
Stenö är naturreservat sedan 1978. Stenö, med Stenöorn, ligger öster om campingen i Stenö havsbad.

Stenöorn är en av Hälsinglands förnämsta rastlokaler för sträckande vadare, eftersom det här finns långgrunda stränder och sandbankar som erbjuder bra födobetingelser. I stort sett samtliga vadare som regelbundet förekommer i Sverige har observerats vid Stenöorn. Stenö är en viktig länk i den kedja av fågellokaler utmed Sveriges ostkust, som gör det möjligt för vadarfåglarna att klara den långa flyttningen. Här finns ett fågeltorn, där man har tillträde även under reservatets tillträdesförbud (1 april–31 augusti).

Stenön hyser många rariteter, till exempel tereksnäppa, tjockfot, ängshök, skärfläcka, kentsk tärna, skäggmes, svartbent strandpipare, lappmes, fjälluggla, rostand, silkeshäger, glada, dubbelbeckasin och dvärgbeckasin.

Vårdberget med spaning på örn i Ljusne
Vårdberget ligger mitt i Ljusne, nära älven Ljusnans mynning. Fågellokalen är den högst belägna i området; här har man en enastående utsikt åt alla håll.

Vårdberget är en utpräglad sträcklokal; läget i anslutning till kusten gör lokalen extra intressant. Här kan man spana på örn och andra rovfåglar, liksom även sträckande tättingar.

Jörgen Bengtson
Foto: Pixabay

Sidan uppdaterad 6 november 2021