Kråkö kapell

Kråkö kapell ligger i fiskeläget Kråkö hamn på norra delen av Kråkön och är från 1736. Fiskarkapellet hör historiskt till Hudiksvalls stad. I dag är det ett av sju fiskarkapell i Hudiksvallsbygdens församling.

Kråkö kapell är högt beläget i utkanten av fiskeläget. Nedanför kapellet finns prästkammaren, som prästen använde under prästhelg och i dag närmast fungerar som museum.

Kapellet byggdes genom Hudiksvallsprosten Olof Johan Bromans försorg. Han bekostade kapellet med egna medel, när Iggesunds Bruk inte ville låta honom ta timmer från Innerstön till bygget, och församlingen var ointresserad av att bekosta en kapell för stadens fiskande borgare. Han lät timra kapellet på prästgården i Hudiksvall. Den 27 juni 1736 forslade han ut kapellet till Kråkön för uppmontering. Redan den 11 juli 1736 kunde den viljestarke prosten förrätta invigningen av guds hus. En minnestavla till höger om altaret talar sitt tydliga språk: ”Til Guds Namns Äro och Öje-Boernas Tiänst hafwer Mag: Ol: Joh: BROMAN med egen Bekostnad Upbygt thetta Capell 1736.”

Exteriört är kapellet rektangulärt, målat i gul färg med vita knutar, fönsterfoder och vindskivor. På sadeltaket ligger lertegelpannor; tre spiror sitter på taknocken. Kapellet har två fönster på vardera långsida, med gula fönsterluckor.

Kapellet har renoverats flera gången, men behållit sin ursprungliga karaktär.

I kapellet finns sju bänkar på vardera sidan om mittgången. Bänkinredningen är sluten och sannolikt från 1736.

Bengt Ingmar Kilström ger i skriften ”Fiskarkapellen i Hudiksvalls skärgård” (1972) fakta om kapellets inredning och historia.

Predikstolen är från 1755 och kommer från Idenors kyrka. Den moderniserades i samband med en omfattande restaurering 1851–52.

Altartavlan är, enligt en tradition, från Idenor och förändrades också i restaureringen 1851–52.

Dopskålen är ursprungligen en pokal, som Kråkö salteri fick av Gävleborgs läns hushållningssällskap 1927.

Kristallkronan, en ovanlighet i ett skärgårdskapell, är en gåva till kapellets hundraårsjubileum 1836 av kapten Schwartz.

Votivskeppen är relativt nya. Karavellen med hög akter är tillverkad av Pelle Blomkvist, Hudiksvall, och skänkt till kapellets tvåhundraårsjubileum 1936 av Kråkö hamnlag. Den fyrmastade barken är en gåva från Anna Dahlström 1945.

Altarmattan är komponerad av Marthe Bohm.

Oljemålningen ovanför ingången är från 1700-talet och föreställer den förlorade sonens återkomst. På norra väggen finns en porträtt av Olof Broman, en kopia från 1936 målad av Anna-Stina Murray; originalet hänger i Hudiksvalls kyrka och är från 1748. På södra väggen hänger kung Karl IX, som förlänade Kråkön och de andra öarna till Hudiksvalls stad.

Till kapellet hör också ljusstakar, silverbägare, nattvardstyg av Sven-Arne Gillgren med strömmingsstim som dekoration på panten och äldre biblar.

Riksantikvarieämbetet skriver om Kråkö kapell: ”Kråkö kapell och prästkammaren utgör tillsammans en av de mest välbevarade kapellmiljöerna i Hudiksvalls skärgård. Byggnaden är genom sin placering på en höjd och avvikande färgsättning väl synligt från stora delar av fiskeläget. Kapellet är ovanligt välbevarat sedan det uppfördes 1736 både till exteriör som interiör med exempelvis blyspröjsade fönster, äldre bänkinredning mm.”

Kapellet har en klockstapeln på västväggen med kapellets klocka. Stapelklockan blev omgjuten och utökad på öbornas bekostnad 1793.

Till kapellet hör en liten begravningsplats, vilket är ovanligt för fiskarkapellen. Den är gemensam för Agön och Kråkön. Tidigare fanns en begravningsplats på Drakön, som ligger mellan Agön och Kråkön. På medeltiden hade Drakön den största hamnen i det som är dagens Hudiksvalls kommun.

Kråkön hör historiskt till Hudiksvalls församling och är alltså inte en del av Enånger-Njutångers församling, som öarna och fastlandet innanför Agön, Drakön och Kråkön hör till. Efter flera församlingssammanslagningar hör kapellet i dag till Hudiksvallsbygdens församling, som omfattar de tidigare församlingarna Hudiksvall, Idenor, Hälsingarna och Rogsta.

Varje sommar har församlingen prästhelg i kapellet, med gudstjänst. Det används också som dop- och bröllopskapell. Agö kapell är även ett populärt besöksmål.

Jörgen Bengtson
Foto: Hudiksvallsbygdens församling

Uppdaterad 7 mars 2023