Bålsö kapell

Bålsö kapell ligger på nordvästra Bålsön, nordost om Hornslandet, och är från 1603. Fiskarkapellet hör historiskt till Hudiksvalls stad. I dag är det ett av sju fiskarkapell i Hudiksvallsbygdens församling.

Kapellet är sannolikt det äldsta fiskarkapellet i Sverige. Kapellet kallas även Bålsöns kapell.

År 1557 fick Gävlefiskare privilegium att fiska strömming efter Norrlandskusten. Kung Karl IX förlänade år 1602 Bålsön och tre större öar söder om Hornslandet till Hudiksvalls stad.

Kapellet är välbevarat och står i dag flera hundra meter från havet. Landhöjningen har gjort att den förlorat sin tidigare havskontakt.

Kapellet är byggt med timmer, klätt med bräder och målat i röd färg. Taket är av tegel och har tre spiror med vindflöjlar, som är kopior av dem som sattes upp 1770.

I kapellet finns nio bänkar på vardera sidan om mittgången, delvis från kapellets grundande.

Interiört är det tidiga 1600-talskapellet en 1700-talsskapelse med altare och predikstol i rokoko. Predikstolen är en del av altaret, en så kallad altarpredikstol, vilket gör att predikstolens framsida fungerar som altarprydnad; här finns tidstypiska symboler som lagens tavlor, korset, lansen och uppslagna bibelböcker med texthänvisningar.

På altaret finns ett krucifix skuret med en slidkniv av fiskaren Einar Selin 1944. Bland andra föremål i kapellet finns ett votivskepp i form av en flatbottnad holländsk smack, en tidstypisk fiskebåt från början av 1900-talet, sjuarmad ljusstake, silverbägare, dopskål och en gammal oljemålning av Jesu korsfästelse på norra långväggen. I kapellet finns även ett annat votivskepp i form av en fullriggare, med angivet namnet Gabriel Söfström och årtalet 1772.

Väggarna är rikligt och högkvalitativt dekorerade med målningar: kanellerade pilastrar, hängande blomstergirlanger, eldsskålar med lågor, slingerornamentik, en stor scen med duva (symbol för Helige anden), kvinnofigurer med kors (tron) och ankare (hoppet) samt ovanför dörren två änglar och det allseende ögat.

Kapellet har blivit renoverat vid olika tillfällen, men det har behållit sin ålderdomliga karaktär. Riksantikvarieämbetet skriver på sin webbplats om Bålsö kapell: ”Kapellets exteriör har renoverats ett antal gånger, men har trots detta fått behålla sitt ålderdomliga låga utseende och kapellet uppvisar många av de kännetecken som är karaktäristiska för hälsingekustens äldre fiskarkapell; utåtgående dörr, fattigbössa vid ingången, hög klockstapel av trä vid kapellets västra gavel, tre höga järnkors på taknocken dekorerade med årtalsförsedda vindflöjlar mm.”

Klockstapeln är från 1969 – en kopia av den gamla – och den har en mindre kyrkklocka. Den nya klockan är en tidigare skeppsklocka. Den gamla klockan, kallad storklockan, är gjuten 1689, blev omgjuten 1816 och flyttad på 1840-talet till det nya fiskeläget och hamnen, där klockan sitter på en stapel på prästkammarens vägg; på klockans inskription ser man vad ön hette i början av 1800-talet, Boldsö.

Prästkammaren är två kilometer från kyrkan, vilket är ovanligt för ett fiskarkapell. Men förklaringen är dess placering i nya hamnen från mitten av 1800-talet. Prästkammaren en av de bäst bevarade tillfälliga prästbostäderna i Hudiksvalls skärgård.

Till kapellet hör en liten begravningsplats, vilket är ovanligt för fiskarkapellen.

Till kapellet hör ett solur, vilket är vanligt.

Bålsö kapell hör historiskt till Hudiksvalls församling och är alltså inte en del av Rogsta socken, som var egen församling in på 2000-talet. Efter flera församlingssammanslagningar hör kapellet i dag till Hudiksvallsbygdens församling, som omfattar de tidigare församlingarna Hudiksvall, Idenor, Hälsingarna och Rogsta.

Varje sommar har församlingen gudstjänster i kapellet. Det används också som dop- och bröllopskapell. Bålsö kapell är även ett populärt besöksmål.

Jörgen Bengtson
Foto: Hudiksvallsbygdens församling

Uppdaterad 7 mars 2023