Prästgrundets kapell

Prästgrundets kapell ligger i norra Söderhamns skärgård och är från början av 1800-talet. Fiskarkapellet hör historiskt till Söderhamns stad. I dag är det ett av två fiskarkapell i Söderhamn-Sandarne församling.

Prästgrundets kapell ligger sydöst om Skärså på Prästgrundet, som historiskt är tre små öar, i Söderhamns yttersta havsband. Landhöjningen har förenat öarna runt en väl skyddad vik, där kapellet ligger på en höjd öster om fiskeläget. Det står stadigt på ”hälleberget”.

Kapellet började byggas 1826, invigdes 1830 och blev färdiginrett 1838. Det har bevarat sitt ursprung sedan dess. Kapellet är Gävleborgs och stiftets minsta. Det fanns sannolikt ett kapell före dagens.

Kapellet är försett med inskriften ”Detta till Guds ähra helgadt bönehus blef till sininre Prydnad Fullbordadt år 1838 på samtelige Hamnboernas bekostnad under dåvarande Hamn Fogden Anders Ömans Presidjetid Samt då i augusti målades af And: Wibelius i Söderhamn”.

Byggnaden har stomme av liggtimmer, som sedan 1888 är klädd med liggande pärlspontspanel målad i ljus färg med mörkare foder, knutbrädor och fönsterluckor. Kapellet har ingång genom en bred tjärad port på den västra gaveln. Byggnaden har ett fönster mot norr respektive söder. Ett tidigare fönster mot öster sattes igen vid en stor renovering 1927. Kapellet har ett plåttak målat i ljus kulör. Väggarna i kapellet är invändigt marmorerade och indelade i fält med pilastrar.

Kapellet är fyra meter brett, sex meter långt och har ovanligt låg takhöjd för att vara en kyrkobyggnad. Det rymmer trettiotalet sittande kyrkobesökare.

Prästgrundets kapell saknar altare. Platsbristen i koret har gjort att predikstol, altarring, altare och läsarplats har kombinerats till en enda läsarpulpet på östra väggen, som fungerar som en mindre predikstol, en så kallad altarpredikstol.

Det invändiga måleriet utfördes ursprungligen 1838 av stadsmålare Anders Wibelius. Allt tyder på att bänkinredningen och altarpredikstolen har kvar sin ursprungliga bemålning från 1838.

Ovanför predikstolen hänger ett krucifix. Bland kapellets inventarier märks en fattigbössa från 1857.

Kapellet blev byggnadsminnesförklarat 2018, eftersom detta fiskarkapellen inte var skyddat som kyrklig kulturminne.

Kapellets klockstapel år ovanför porten. Klockstapeln består av två träspiror, som bär upp ett litet plåtklätt sadeltak. Under taket hänger en klocka. gjuten 1803. Klockstapeln är målad i samma kulör som fasaderna och har renoverats 1927, 1956 och 1995–1996.

I anslutning till kapellet finns även bagarstuga och mangelbod, som var vanliga gemensamhetsanläggningar i fiskelägena.

Bakom mangelboden ligger en äldre begravningsplats, som är omgärdad av en närmast cirkelformad stenmur.

Prästgrundets kapell hör till Söderhamn-Sandarne församling. Förr var stadens präster ålagda att minst en gång per sommar hålla kyrkhelg i kapellet, eftersom det saknade så kallad kapellpredikant. Det förekom dock att fiskarbefolkningen höll andakt på egen hand  i kapellet.

Prästgrundets kapell hör historiskt till Söderhamns församling och är alltså inte en del av angränsande Norrala församling på fastlandet. Efter församlingssammanslagningar i Söderhamn hör kapellet i dag till Söderhamn-Sandarne församling.

Varje sommar har församlingen prästhelg/kyrkhelg i kapellet, med gudstjänst. Det används också som dop- och bröllopskapell. Prästgrundets kapell är även ett populärt besöksmål.

Jörgen Bengtson
Foto: Flickr

Uppdaterad 6 mars 2023