Bleckbergens urskog

Naturreservatet Bleckbergens urskog är ett reservat 15 kilometer väster om Enångers kyrka.

Reservatet består av 4,3 hektar skogs- och våtmark.

Reservatet ligger på väst- och sydsluttningarna av en moränås, som skjuter ut från Bleckbergen. I reservatets västra del finns ett litet kärr med flera värdefulla växtarter.

I den mossklädda skogen finns grova tallar som är över 400 år gamla och mäktiga granar som är över 250 år gamla. Skogen har vuxit fritt under lång tid, vilket gör att området har fått urskogskaraktär med många torrakor och död ved.

Här finns typiska växt- och djursamhällen, som är karakteristiska i denna livsmiljö i östra Hälsinglands skogslandskap. Det finns bland annat gott om rovfåglar, ugglor och hackspettar.

Länsstyrelsen beskriver Bleckbergens urskog som ”trolsk och stilla” och av stor betydelse för friluftslivet. I anslutning till reservatet finns parkeringsplats. I reservatet finns 600 meter stigar, rastplats och informationstavlor.

Bleckbergens urskog blev naturreservat 1981.

Syftet med naturreservatet är, enligt Länsstyrelsen, ”att bevara den biologiska mångfalden och att vårda och bevara den värdefulla naturmiljön i området och att tillgodose friluftslivets behov av områden.”

Jörgen Bengtson

Sidan uppdaterad 23 januari 2013