Skvallerbäckens naturreservat

Skvallerbäckens naturreservat ligger i Norrala socken, 13 kilometer norr om Söderhamn, öster om byn Losjö och söder om Rosenvalls fäbod.

Reservatet består av 320 hektar skogs- och våtmark samt sjö, varav produktiv skogsmark 263 hektar, våtmark 37 hektar, impediment 17 hektar och sötvatten 3 hektar.

Reservatet omfattar ett flackt, mosaikartat skogs- och myrlandskap.

Naturen är mycket omväxlande. Här finns både gammal tallskog, senvuxen granskog, blandsumpskogar och lövrika skogar med gott om gammal björk och asp. Mellan skogspartierna finns myrar och små våtmarker av olika karaktär samt två skogstjärnar, Glatjärnen och Igeltjärnen.

Huvuddelen av området har undgått skogsavverkningar under 1900-talet, vilket gör att skogen har fått naturskogsstrukturer som träd av olika ålder, många gamla träd och gott om död. Av reservatets 264 hektar skogsmark är 209 hektar naturskog.

Både skog och våtmarker har höga naturvärden. Här finns rödlistade arter som tretåig hackspett och reliktbock samt vedtrappmossa, rosenticka och ringlav.

Reservatet går att nå med bilväg från Losjö, Rosenvall (avtagsväg från Pimpsbovägen även kallad Losjövägen) och Siviksvägen.

I anslutning till reservatet går det att parkera längs vägen, men det finns ingen anlagd parkeringsplats. I reservatet finns informationstavlor.

Skvallerbäcken blev naturreservat 2007.

Syftet med naturreservatet är, enligt Länsstyrelsen, ”att bevara den biologiska mångfalden och att vårda och bevara den värdefulla naturmiljön i ett kustnära mosaikartat landskap med naturskogsartade skogar.”

Jörgen Bengtson

Sidan uppdaterad 26 januari 2014