Fågelhällans klapperfält

Sydväst om Enånger på berget Fågelhällan ligger Gävleborgs största klapperfält. Fågelhällans klapperfält är inte ett naturreservat, men av staten klassat som riksintresse för naturvård.

Länets största klapperfält
Fågelhällans klapperfält är en vågig bergkullterräng med tydliga strandvallar och terrasser.

Klapperfälten på Fågelhällan är de största ”inlandsklapperfälten” i Gävleborgs län. De är värdefulla både genom sin storlek, utformning och skönhet. De är en del av den serie av klapperstensfält, som finns i länet från den nuvarande havsnivån och uppåt. De kan därigenom också ha ett betydande värde för tolkningen av landhöjningsförloppet.

Klapperstensfälten är 160 hektar.

Klapperstensfälten är en distinkt del av berget Fågelhällan, som är mest känd för sin slalombacke. Fågelhällan är ett 183 meter högt berg, som ligger tre kilometer sydväst om Enånger. Bergets krön ligger långt under högsta kustlinjen, den nivå dit havet nådde som högst under eller efter den senaste istiden. Fågelhällan är däremot bergkullterrängens yttersta utlöpare mot öster och reser sig 100 meter eller mer över kustslättens betydligt mindre berg och kullar. Berget har därför varit utsatt för en mycket kraftig vågpåverkan från både norr, öster och söder.

Opåverkad natur
Fågelhällans krön är kalspolat av havet. Den är endast bevuxet med en gles hällmarkstallskog. På sluttningarna mot norr, öster och söder breder de vidsträckta klapperfälten ut sig med sina strandvallar. De har en utbredning i höjdled från cirka 160 meter över havet ner till cirka 80 meter över havet.

Området omfattar flera klapperfält. Det största, obrutna klapperfältet är mer än en kilometer långt och omsluter Fågelhällans södra och östra sidor. Förutom detta finns ytterligare ett flera klapperfält av varierande storlek och utbredning.

Övriga delar av Fågelhällans sluttningar har mer eller mindre gles barrskog. Inom hela området och på alla nivåer finns mycket vackert bildade terrasser och strandvallar. På många ställen – i för övrigt öppna klapperfält – växer smala skogsridåer på terassplanens ”inre” delar. Dessa ger, i fågelperspektiv, sluttningen ett randigt utseende och förstärker därigenom intrycket av terrassering.

I mitten av klapperfälten, på bergets nordöstra del, ligger Fågelhällans slalombacke. Enda mänskliga ingrepp i klapperfälten är en kraftledning,  som tangerar klapperfältens östra del.

Terrängen är svårgången, men det går att vandra längs två skidspår, som går till Fågelhällans toppstuga och kröner vandringen med en fantastisk utsikt. Det nordvästra spåret är mycket svårgånget, både på klapperfältet och i naturen i övrigt.

Länsstyrelsen Gävleborg kallar området ”välutbildade klapperfält med vackert utformade strandvallar och terrasser”, där risken för exploatering är liten.

Text och foto:
Jörgen Bengtson

Sidan uppdaterad 27 oktober 2017