Snäckens naturreservat

Snäckens naturreservat i Långvinds fritidsområde består av en rullstensås, Enångersåsen. Den skjuter ut som en smal, 300 meter lång udde i havet söder om Dragösviken. Till reservatet hör också vatten och grund från stranden och 50 meter ut.

Rullstensås blir naturreservat
Naturreservatet är en till ytan liten del av Långvind, sex hektar land och vatten. Men det är en central del av fritidsområdet, ett stycke orörd natur.

Tidigare låg rullstensåsen helt under havsytan. I takt med att inlandsisen drog sig tillbaka, har åsen långsamt stigit upp ur havet. På 1600-talet började även udden resa sig ur vattnet.

Landhöjningen är i dag cirka sju millimeter per år. Det gör att landhöjningen sedan fritidsområdet blev till är fullt synbar.

Sparsam vegetation
Genom inverkan av landhöjning och havsvågor har grus, sand och mindre partiklar sköljts bort från åsen. Kvar finns strandvallar med klappersten och en särpräglad vegetation.

Snäckenreservatet har sparsam vegetation. I reservatets inre del finns tallurskog med gles och lågväxande skog samt ett tunt täcke av mossor, lavar och bärris. Här finns grova martallar och många lågvuxna träd, som är upp till 300 år gamla. De första tallfröna slog alltså rot på Snäcken i slutet av 1600-talet.

Stora delar av rullstensåsen är täckt av vackra mattor av renlavar och islandslav, lingonris och kråkris, ljung och mjölon med sina lingonliknande bär. Reservatet rymmer sandstrandsväxter som strandärt, saltarv och strandglim.

Reservat omgärdat med förbud
Det finns ett system av stigar genom reservatet. De är inhägnade för att skydda markens tunna moss- och lavtäcken. Marken är oerhört känslig för slitage. Det ser man längs stigarna som löper genom området, där markvegetationen är sliten. Därför är inhägnaderna viktiga som skydd för floran. Länsstyrelsen rustade 2006 upp stängslet, som var trasigt på många ställen.

Inom reservatet är det, på naturvårdsprosa som är anslaget vid stigarna in i området, ”förbjudet att
• beträda inhägnade områden och skada hägnader,
• framföra fordon,
• förstöra eller skada naturföremål eller ytbildning,
• skada skogsbeståndet, ris-, ört- och markvegetationen,
• tälta och ställa upp fordon,
• göra upp eld,
• landa med båt och lägga upp båt,
• på ett störande sätt använda radio, bandspelare o. dyl.”

Reservat till skydd för värdefull natur
Snäckens naturreservat är skyddat genom beslut i länsstyrelsen den 13 mars 1978 enligt paragraf 7 i Naturvårdslagen. Snäckenreservatet har föreskrifter med stöd av 8:e och 10: paragraferna i Naturvårdslagen och 9:e paragrafen i Naturvårdsförordningen.

Reservatet förvaltas av skogsvårdsstyrelsen och markägaren, Långvinds samfällighetsförening.

Reservat är en skyddsform för värdefull natur. Den inrättas av länsstyrelsen eller kommun.

Nationalpark är en starkare skyddsform för värdefull natur. Den inrättas av staten på nationell nivå.

Det finns många motiv för att inrätta naturreservat och naturvårdsområden. Ofta är skälen naturvetenskapliga. Men motivet kan också vara att ge människor naturupplevelser eller natur som är särskilt lämpad för aktivt friluftsliv.

I Långvind förenas de olika motiven för ett naturreservat.

Jörgen Bengtson

Sidan uppdaterad 7 november 2021