Boda naturreservat

Boda naturreservat ligger vid Bodaån, strax söder om gamla Boda bruk, sex kilometer västsydväst om Enånger.

Reservatet består av 11 hektar skogsmark.

Reservatet ligger på bördig, finkornig sedimentmark i anslutning till Bodaån. En bäck och några fuktstråk går genom reservatet söderifrån. Skogen är luckig och har upp till 200 år gamla träd.

Skogen består till övervägande delen av upp till 35 meter hög gran med inblandning av tall, björk, lönn, gråal och klibbal. Här finns gott om vindfällen och andra döda träd.

Den finkorniga och bördiga jorden, som avlagrats längs med ån, ger goda förutsättningar för rik växtlighet. Örtvegetationen består i huvudsak av ekorrbär, harsyra och vitsippa. I fuktigare partier växer dessutom hultbräken och andra ormbunkar som strutbräken. Här växer även arter som blåsippa, fjälltolta, tibast och trolldruva.

I den slingrande Enångersån, som utgör reservatets norra gräns, finns både havsöring, forsärlan som söker föda vid det rinnande vattnet och den hotade flodpärlmusslan.

I den gamla skogen trivs olika arter av hackspettar som gröngölingen och tretåig hackspett.

Reservatet blev domänreservat 1958 och naturreservat 1996.

Länsstyrelsen motiverar sitt beslut med att ”områdets olikåldriga, mäktiga och virkesrika barrblandbestånd är av stort naturvårdsvärde och av betydelse för kännedomen om landets natur”.

Jörgen Bengtson

Sidan uppdaterad 27 januari 2013