Tihällan

Tihällan och Små-Tihällan ingår i en liten arkipelag med de större öarna Innerstön, Kråkön, Drakön och Agön längst österut. Öarna ligger på rad i det sydöstra inloppet till Hudiksvall. De hör alla historiskt till Hudiksvalls stad och församling, trots att de ligger i vad som normalt borde vara Njutångers eller Enångers socken.

Tihällan och Små-Tihällan ligger söder om Agön.

Orörd barrskog
På Tihällan dominerar kala klippor, hällmarker och urskog.

Växtligheten är karg. Tihällan har kanske Gävleborgs finaste exempel på orörd kustbarrskog. Tallskog dominerar, men centralt på ön finns ett granskogsbestånd. På ön finns grova, knotiga tallar som är upp till 400 år gamla och torde vara den första generationen skog på ön. Runt Bondviken finns en gles båge med al; annars finns knappt lövträd utmed stränderna på Tihällan.

Fågellivet är rikt, med sjöfågel, tjäder, hackspett och havsörn. Bland däggdjur dominerar säl.

Stort sälbestånd
Tilhällan blev sälskyddsområde 1981 och naturreservat 1990. Tihällan ingår sedan 2004 i Agön-Kråköns naturreservat.

Runt Tihällan finns ett antal stenar och hällar, som är viktiga uppehållsområdena för gråsäl. Sälarna lapar gärna sol vid Tihällsten eller på Finskan eller Karlhällan. Tihällan är ett av de viktigaste uppehållsområdena för gråsäl i Bottniska viken.

Reservatsföreskrifterna lägger stora restriktioner på vad man får göra på Tihällan. Det är bland annat förbjudet att avverka, uppföra byggnad, anlägga väg, jaga, cykla i terrängen eller ordna idrotts- och motortävlingar. Inom sälskyddsområdet råder dessutom tillträdesförbud 1 februari till 31 augusti.

Jörgen Bengtson

Sidan uppdaterad 17 augusti 2012