Bättre hav
med HAV-insatser

Östersjön men också andra delar av Sveriges havsmiljö mår inte bra. Statliga Havs- och vattenmyndigheten (HAV) föreslår, enligt ett pressmeddelande 2 november 2020, en rad åtgärder för att få en bättre havsmiljö i Östersjön och Nordsjön.

Långvindsfjärden med nypon

Det handlar om åtgärder inom en mängd områden som främmande arter, fiskar och skaldjur, som påverkas av fiske, övergödning, miljöfarliga ämnen, marint skräp, biologisk mångfald, marina skyddade områden och undervattensbuller.

– Konkret kan det röra sig om förbud mot bottentrålning i områden med dumpad ammunition, begränsning för sjöfart att släppa ut farliga ämnen i skrubbervatten, minska buller som stör marina däggdjur och att fasa ut förorenande tvåtaktsmotorer på fritidsbåtar, säger Mia Dahlström, chef för havsmiljöenheten vid HAV.

De nya förslagen kompletterar befintliga program och redan beslutade åtgärder. Det nya åtgärdsprogrammet riktar sig mot kommuner och myndigheter. Målet är att Östersjön och Nordsjön ska ha en god miljöstatus och en långsiktigt hållbar produktionsförmåga. Samtidigt ska programmet bevara och skydda den biologiska mångfalden. Allt grundar sig på EU:s havsmiljödirektiv.

Enligt EU:s havsmiljödirektiv ska Europas hav ha en god miljöstatus år 2020. Medlemsländerna har förbundit sig att genomföra detta. Eftersom haven hänger samman är internationellt samarbete viktigt.

– I vissa fall krävs gränsöverskridande samverkan för att komma åt en belastning eller ett problem. Därför samverkar vi med våra grannländer kring åtgärder i den gemensamma havsmiljön. Det gäller bland annat samarbeten bilateralt, samverkan inom de regionala havskonventionerna Ospar och Helcom samt på EU-nivå, säger Mia Dahlström.

De belastningar som HAV övergripande bedömer ha störst påverkan på den svenska havsmiljön är tillförsel av näringsämnen, uttag av arter genom fiske och tillförsel av farliga ämnen.

– Även om åtgärderna genomförs kommer vi inte att nå målen inom de närmsta åren. Det tar lång tid för haven att återhämta sig, men vi bedömer att åtgärderna på sikt kan ge betydande förbättringar av havsmiljön, säger Mats Svensson, chef för avdelningen för havsförvaltning vid HAV.

HAV:s förslag till åtgärdsprogram går nu ut på samråd till kommuner, intresseorganisationer och andra myndigheter. Programmet ska beslutas i december 2021. Sedan ska Sverige i början av 2022 rapportera sitt program till EU-kommissionen. Samma år startar arbetet med att genomföra åtgärderna och följa upp genomförandet. HAV:s arbete med åtgärdsprogrammet koordineras med det arbete som utförs vid de fem regionala vattenmyndigheterna, som parallellt genomför samråd av ”Planer och åtgärder för vattenarbetet 2021–2027”.

Bilden visar Långvindsfjärden med havet utanför.

Text och foto:
Jörgen Bengtson