Bryggor och marinor
hotar inte fisken

En vanlig invändning mot strandskyddsdispens för bryggor och annat exploatering av stränderna, är att bryggor, kajer, marinor och liknande hotar fisket. Nu visar en vetenskaplig studie med 16 års mätdata att så inte är fallet!

– Man ska inte komma med med miljöargument som är grundlösa, säger studiens författare, professor Sture Hansson, enligt tidningen Skärgården nummer 47.

Bakom undersökningen ligger 16 års provfiske vid två olika områden i södra Stockholms skärgård. Det ena området är högexploaterat med kajanläggningar, bryggor, marinor och intensiv fartygs- och småbåtstrafik. Det andra området har mycket lägre exploateringsgrad. Resultatet visar inga påtagliga skillnader i fiskfaunan i de två områdena. Man har inte heller sett skillnad på skador eller sjukdomar hos fisken.

Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften ”Estuarine, Coastal and Shelf Science”. Forskarna drar slutsatsen att graden av exploatering inte påverkar fiskbestånden, framför allt gällande abborre.

– Med 16 års data på fötterna så känner vi oss väldigt trygga i våra slutsatser, att strandexploatering generellt inte är ett starkt hot mot fisk och fiskbestånd. Jag önskar nu att myndigheterna tar till sig det här resultatet, säger Sture Hansson till tidningen.

Han riktar skarp kritik mot myndigheter, som använder värn av uppväxtmiljöer för fisk som skäl för att avslå strandskyddsdispens och bygglov för bryggor i skärgården. Sture Hansson ser bryggor som något positivt för fisken.

– När det gäller bryggor är det allmänt känt, utom hos en del forskarkollegor och vissa tjänstemän hos myndigheter, att fiskar ofta ansamlas vid och alltså uppskattar sådana konstruktioner, säger han.

Jörgen Bengtson