Röjning på Stenöorn

Stenöorns strandängar och hedar håller på att växa igen. Men nu ska stränderna rensas på udden utanför Stenö havsbad i Söderhamn. Länsstyrelsen har dragit igång ett projekt, som ska återställa naturen på Stenöorn.

Varken Stenö eller Stenöorn är några öar. Stenöorn är en udde med långgrunda stränder och sandbankar, flacka sandåsar och öppen hed- och ängsmark. Sly, tallar, andra träd och annan växtlighet håller på att ta över den öppna marken. Stenöorn är sedan 1978 naturreservat.

Stenöorns naturreservat har ett antal mindre vanliga havsstrandarter som ormtunga, saltarv, rödnarv, strandvial, strandglim, kustarun och strimsporre. Men Stenöorn är framför allt ett reservat för änder och vadare, som här har en viktig rast- och häckningsplats.

Nu ska Länsstyrelsen Gävleborg hålla efter växtligheten i ett särskilt naturreservatsprojekt. Länsstyrelsen har fått sju miljoner kronor ut EU:s miljöfond Life, för att ta hand om naturreservaten. Problemet är att det finns 164 stycken naturreservat i länet. Elva har nu länsstyrelsen valt ut för riktade insatser. En av dem är Stenöorn.

– Nu ska alla träd och allt sly bort. Träden ska kapas så nära roten som möjligt och de minsta tallarna ryckas för hand, säger projektledare Mats Norin till Söderhamns-Kuriren (30/10 2010).

Ett av målen med röjningsprojektet är att få den ovanliga vadarfågeln mosnäppen att häcka på Stenöorn igen. För fem år sedan blev den rödlistad. Sedan dess har den hämtat sig och är inte längre utrotningshotad.

– Om mosnäppan häckar här är det ett kvitto på att vi har lyckats med restaureringen, säger Jonas Lundin på Länsstyrelsen till Kuriren.

Jörgen Bengtson