Nytt naturreservat i Saltvik

Hälsingekusten har fått ett nytt naturreservat utanför Saltvik, Idenor, med namnet Holms gammelskog.

Länsstyrelsen beslutade i måndags att skydda området, som ligger väster om orten Saltvik, på norra sidan av landsvägen.

Naturreservatet är på 15 hektar och består av ett litet berg med omland. På bergets sluttningar och platå finns karga hällmarker med gamla tallar – upp till 300 år gamla – som är ”lågvuxna och knotiga med platta kronor”. Marken består av risvegetation av blåbär, ljung och skvattram.

Det finns gott om död ved i området, vilket gynnar förekomsten av många växter och djur. Här finns rödlistade arter som tallticka och garnlav samt djur som tretåig hackspett. Här finns också andra djur, som länsstyrelsen gärna håller en skyddande hand över: spillkråka, gråspätt, sparvuggla och fiskgjuse.

I sitt beslut pekar Länsstyrelsen på att Sverige lider brist på orörda gammelskogar, vilket gör ”att många arter saknar livsmiljöer”. Länsstyrelsen har beslutat att inrätta naturreservatet Holms gammelskog för att bevara den biologiska mångfalden.

Jörgen Bengtson