Östersjön får miljööga

Varför går det så långsamt att lösa Östersjöns miljöproblem?

Östersjöcentrum vid Stockholms universitet ska söka svaret på frågan genom satsningen ”Baltic Eye”. Den är en kombination av vetenskap och kommunikation, för att nå beslutsfattare med vetenskaplig kunskap.

Rekrytering pågår av sju Östersjöforskare, som ska vara den vetenskapliga kärnan i satsningen. Till detta kommer tre kommunikationsexperter. Dessa tio personer ska i samverkan med ett brett internationellt nätverk av marina forskare utgöra det ”miljööga”, som ska öka kunskapen om Östersjöns miljöproblem och ge beslutsfattarna underlag och redskap för att agera.

Arbetet sker tillsammans med den privata stiftelsen Baltic Sea 2020, grundad 2005 av finansmannen Björn Carlson med 500 miljoner kronor i stiftelsekapital. Stiftelsens mål är att fram till år 2020 vidta konkreta åtgärder för att bidra till att vända den negativa utvecklingen i Östersjön. Stiftelsen har avsatt 20 miljoner kronor per år under fem år för att förbättra situationen i Östersjön.

Baltic Eyes forskare ska vara experter på sju viktiga områden:

• Jordbrukets miljöpåverkan, med fokus på policyfrågor, odlings- och djurhållningssystem, åtgärder mot näringsläckage och effekter på Östersjön.

• Avrinningsområdets dynamik, med fokus på Östersjöområdets närings- och föroreningsflöden och relaterade förvaltningsfrågor.

• Miljögifter, med fokus på kemiska föroreningar i Östersjön, inklusive deras förekomst, förändring, effekter och reglering.

• Fisk- och fiskefrågor, med fokus på Östersjöns fiskeriförvaltning i ett ekosystemperspektiv.

• Marina habitat, med fokus på förvaltning av marina livsmiljöer, Östersjöns skyddade områden och fysisk planering.

• Bottensedimentens dynamik, med fokus på sedimentens geokemi, lagring och frisättning av kol, näringsämnen och miljögifter.

• Östersjöns cirkulation och vattenutbyte, med fokus på fysikaliska processer och deras koppling till Östersjöns biogeokemiska kretslopp.

Huvuduppgiften för det tio personer starka forskar- och kommunikationsexpertlaget är att förmedla användbar, vetenskaplig kunskap till beslutsfattare.

Jörgen Bengtson