Inventerar fiberbankar

Länsstyrelsen Gävleborg ska inventera fiber i länet, men det handlar inte om optofiber utan träfiber. Sverige fem nordliga län ska till och med 2016 inventera fiberbankar och fiberrika sediment i respektive län. Inventeringen omfattar både hav och insjövatten.

Projektet ”Fiberbankar i Norrland – FIN” är ett samarbete med Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) och länsstyrelserna i Gävleborg, Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten.

Bakgrunden är de många massa- och pappersindustrierna längs Norrlandskusten och i delar av inlandet.

– I många fall gick avlopp direkt ut till närliggande sjöar eller hav, vilket ledde till utsläpp av träfibrer till dessa vatten. Därför finns på många platser rester i form av fiberbankar eller fiberrika sediment, säger Norbert Häubner, miljöenheten vid Länsstyrelsen Gävleborg, som är projektledare, i ett pressmeddelande.

Många av dessa platser är förorenade, bland annat med kvicksilver och dioxiner.

– Just nu pågår ett urval och, så långt som möjligt, en grov karakterisering av möjliga områden för inventering. Den kommer att genomföras våren och sommaren 2015 och är ett första steg mot att sanera dessa områden, säger han.

Det är ofta tekniskt komplicerat och kostsamt att åtgärda fibersediment. Därför behövs mer kunskap om utbredning och egenskaper hos fibersediment, för att kunna ta ställning till om och hur man kan åtgärda dessa. Kartläggningen av fiberbankar sker med en kombination av hydroakustiska metoder och kemiska analyser.

Projektet har som mål att
• kartlägga fiberbankarnas och -sediments antal, storlek, giftinnehåll och egenskaper;
• riskklassa fiberbankarna enligt Naturvårdsverkets metodik Mifo;
• diskutera åtgärdsbehov och tänkbara åtgärdstyper för likartade fiberbankar;
• presentera åtgärdsförslag, kostnadsskattning och åtgärder för ett pilotområde per län.

Jörgen Bengtson