Nytt forskningsfartyg kommer?

Regeringen är beredd att satsa på ett nytt, svenskt forskningsfartyg för att kunna bedriva forskning kring hur havens ekosystem fungerar.

Sverige saknar i dag ett forskningsfartyg, som kan följa upp miljösituationen och effekterna av genomförda åtgärder i Östersjön och Västerhavet. Sverige har två stora insamlare av fisk- och miljöfakta i svenska kust- och havsområden: Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Sveriges meterologiska och hydrologiska institut (SMHI).

– Vi välkomnar regeringens besked. Nu är det mycket angeläget att processen för att ta fram ett nytt fartyg går så snabbt som möjligt, säger Bertil Håkanson, chef på enheten för miljöövervakning på Havs- och vattenmyndigheten (HAV), i ett pressmeddelande.

I dag försöker SLU och SMHI lösa den akuta bristen på fartyg med kortsiktiga lösningar. Det är inte långsiktigt hållbart. Risken är därför överhängande att HAV inom några år inte kan leverera det regering, riksdag och EU kräver.

– Att regeringen nu satsar långsiktigt på ett nytt havsgående fartyg som klarar hårt väder, ger Sverige unika möjligheter att bidra i arbetet för en god miljö i Östersjön och Västerhavet. Det ger oss som land även möjligheter att utöka vårt samarbete med andra länder såväl inom forskning som inom miljöövervakningen och datainsamling av fisk konstaterar, säger Anna Jöborn, chef för kunskapsavdelningen på HAV.

Jörgen Bengtson