Nytt tomtområde i Sörfjärden

Sörfjärden, Gnarp, ska få ett småhus- och campingområde i Varpsand, vid havet öster om golfbanan.

På måndag ställer kommunen ut förslaget till detaljplan för Gnarps-Berge 12:1, ett 29 hektar stort strandområde, ”för samråd med berörda sakägare och myndigheter”.

Varpsand

Enligt förslaget till detaljplan ska Varpsand få cirka 70 nya tomter för permanenthus och fritidshus samt en campingplats för tält, husvagnar och husbilar. Delar av planområdet blir natur- och parkmark som allmänheten kan ta del av.

Planen låter husen närmast havet vara friliggande bostadshus i en våning, för att
bakomliggande bebyggelse med två våningar också ska få havsutsikt. Planen föreslår också att tomterna placeras omlott gentemot motstående tomter på andra sidan vägen, som gör att bakomliggande tomter också får havsutsikt från markplan.

Många havsnära områden på Hälsingekusten har, eller har haft, hårda begränsningar i storleken på husen. I Varpsand är husens maximal byggnadsarea hela 150 kvadratmeter för huvudbyggnad och 50 kvadratmeter för komplementbyggnad.

Planen skapar också utrymme för ”allmäntillgängliga byggnader” som badbrygga, bastu, omklädningsrum och uteplatser i strandområdet.

Samrådstiden är relativt kort. Den 24 juli ska sakägare och andra som har synpunkter komma in med förslag på ändringar.

Kommunfullmäktige i Nordanstig beslutade den 29 september 2014 sälja Varpsandsområdet till företaget Visionsbolaget.

Området är ett av flera området för ”landsbygdsutveckling i strandnära läge”, så kallat LIS-område, som Nordanstig tog fram i en översiktsplan 2011. Området är i dag oexploaterat men ligger i anslutning till Sörfjärdens fritidshusbebyggelse och golfbanan. Direkt norr om området ligger den välbesökta sandstranden Varpsand.

I norra delen av området finns ett igenfyllt gruvhål på tre gånger tre meter i diameter. Det har sannolikt ingått i järnbruket Gnarps masugn, grundat år 1672. Gruvhålet har inget formellt antikvariskt skydd, men kommunen vill ändå ta vara på det och gör det genom att skydda ett cirka 1 500 kvadratmeter stort område runt gruvhålet.

Jörgen Bengtson
Bild: Nordanstigs kommun