Jubel över ny skatt

Företag brukar inte jubla över ny skatt. Men nästa år kan svensk sjöfart glädja sig över en ny skatt: tonnageskatt. Regeringen har aviserat att tonnageskatt blir verklighet under 2016.

Svensk sjofart– Det betyder otroligt mycket. Det har inte gått att bedriva sjöfart under svensk flagg för att det varit för dyrt. För de tappra som har varit kvar under svensk flagg gör det mer av hjärta än något annat, säger Pia Berglund, verkställande direktör för Svensk Sjöfart, tidigare Redareföreningen i Transportstyrelsens poddradio, enligt ett pressmeddelande från myndigheten.

I Sverige betalar rederierna vanlig bolagsskatt på vinsten, precis som alla andra företag. Tonnageskatt innebär att rederiernas inkomster i stället bestäms schablonmässigt utifrån nettodräktigheten – last- och passagerarkapacitet – på rederiets fartyg. Det belopp man då får fram ska, ska bolaget betala konventionell bolagsskatt på. Systemet medför att rederiet betalar skatt på sitt faktiska tonnage, oberoende av verkliga vinster och förluster i verksamheten.

Om tonnageskatt införs i Sverige blir det frivilligt för rederierna att gå över till tonnageskatt i stället för konventionell bolagsskatt.

Riksdagen har flera gånger röstat ja till tonnageskatt, men det är först nu den ser ut att bli verklighet.

År 1997 godkände EU-kommissionen att enskilda EU-stater införde tonnageskatt och reducerade skatte- och avgiftssatserna för ombordanställda ända ner till noll procent. Alla EU-länder utom Sverige, Österrike och Portugal har successivt inför tonnageskatt, för att stödja sina inhemska rederier, flottor och sjöfolks arbetstillfällen..

Jörgen Bengtson