Åtgärdsprogram för haven

Nu finns Sverige första åtgärdsprogram för havsmiljön, med 32 åtgärder från strandstädning till fredningsområden för fisk.

Hav stormBakom programmet, God havsmiljö 2020 – Marin strategi för Nordsjön och Östersjön, står statliga Havs- och vattenmyndigheten (HAV).

– Det behövs flera nya åtgärder för att rädda havet, och inte bara i havet utan även på land. Sverige kan inte lösa problemen på egen hand, det krävs samarbete och dialog med andra länder – kring Östersjön och Västerhavet, säger utredaren Ylva Engwall i ett pressmeddelande.

Enligt EU:s havsmiljödirektiv ska EU:s havsområden ha en god miljöstatus år 2020. Medlemsländerna har förbundit sig att genomföra detta. För Sveriges del handlar det om delar av Östersjön och om Västerhavet.

År 2012 presenterade HAV en rapport som visade på problem i alla Sveriges havsområden.

HAV har i drygt två år arbetat med att identifiera vilka nya åtgärder som behövs för att förbättra havsmiljön och ta fram ett åtgärdsprogram. HAV har haft ett brett samarbete, inom myndigheten, med andra myndigheter, i dialog med kommuner och intresseorganisationer samt med andra EU-länder och regionala konventioner.

– Vi har fått in många värdefulla synpunkter och kommentarer som haft betydelse i den slutliga utformningen av vilka åtgärder som behövs, säger Ylva Engwall, utredare på HAV:s havs- och vattenmiljöenhet.

Åtgärdsprogrammet innehåller en analys av vad som påverkar havsmiljön negativt och var Sverige behöver sättas in åtgärder. Några av de största problemområdena är övergödning, farliga ämnen och fiske. Men nya åtgärder behövs också mot exempelvis marint skräp och främmande arter. Programmet pekar också på ett ökat tryck på havsmiljön från olika näringar, exempelvis energi, turism och transporter.

Åtgärdsprogrammet innehåller 32 åtgärder, som riktar sig till myndigheter och kommuner. Av dessa ligger 19 åtgärder inom HAV:s ansvar.

– Vi har tagit fram konkreta åtgärder som kan och ska sättas i gång så snabbt som möjligt. Det här är inte tänkt att bli en papperstiger utan ett dokument som verkligen leder till handling och förbättring av havsmiljön. De kommer inte att räcka till för att vi ska nå målet om en god havsmiljö år 2020 men är en viktig början, säger Marie Berghult, chef på havs- och vattenmiljöenheten.

När det gäller fiske kommer HAV till exempel att se över om det behövs fler fredningsområden för fisk i kustområden, fler fredningstider eller nya fiskeregler.

– Vi kommer också, i ett pilotprojekt, att se om vi kan bekämpa främmande, invasiva arter som etablerat sig i våra vatten, till exempel svartmunnad smörbult och amerikansk hummer, säger Ylva Engwall.

Arbetet med åtgärder mot marint skräp och farliga ämnen kräver samarbete mellan myndigheter. Bland annat ska HAV och Naturvårdsverket ta fram en informationskampanj som riktar sig till allmänheten, stödja strandstädning och att försöka koppla samman avfallshantering på land med nedskräpningen till havs.

Åtgärdsprogrammet beräknas kosta cirka två miljarder kronor att genomföra. Den samhällsekonomiska nyttan uppskattas till betydligt högre belopp, enligt HAV.

Havsmiljödirektivet är EU:s gemensamma ramverk för havsmiljön; det omfattar så kallad utsjö och kustvatten. I delar av kustvattnet, ungefär ut till de yttersta skären, finns en överlappning med EU:s vattendirektiv. Det pågår också ett arbete med att ta fram åtgärdsprogram under vattendirektivet, vilket de fem vattenmyndigheterna vid länsstyrelserna ansvarar för.

Jörgen Bengtson
Foto: Pixabay