Restaurering av hav lockar

Biologisk återställning och fysisk restaurering av förorenad eller förstörd havsmiljö. Det var temat för en nationell konferens i Umeå 2–3 februari, som lockade folk från hela Sverige.

RestaureringskonferensIntresset för restaureringskonferensen (bilden) var stort. Över 100 personer deltog.

En bred skara av föreläsare var inbjudna, för att berätta om olika projekt och åtgärder för att förbättra miljötillståndet i kust och hav.

Bland annat behandlade konferensen förstärkning av rovfiskbestånd, trålning av spigg och reducering av näringsämnen genom odling av sjöpungar eller blåmusslor.

Bakgrunden till konferensen är att havsmiljön inte mår bra och att Sverige behöver höja kunskapen om vilka metoder och åtgärder som ger bäst effekt. Problemen är höga halter av miljögifter, ett hårt exploateringstryck, övergödning och, som konferensvärden Länsstyrelsen Västerbotten uttrycker det, ”att de marina näringsvävarna är i obalans”.

Det kostar rejält med pengar att restaurera den marina miljön. Det kommer till exempel att kosta flera miljarder kronor att åtgärda de fiberbankar längs Norrlandskusten som läcker miljögifter. Vi måste också bli bättre på vad man kallar ”ekologisk kompensation”, att kompensera den påverkan vi är tvungna att tillåta av olika skäl.

– Andra åtgärder kräver en förändrad syn på ekonomisk ersättning eller ett nytt politiskt styrsystem, skriver Länsstyrelsen Västerbotten i ett pressmeddelande.

– ”Habitatbanking” diskuterades som ett nytt marknadsbaserat system, där markägare och andra aktörer har möjlighet att restaurera ekologiska habitat i syfte att upparbeta och sälja kompensationskrediter till exploatörer, berättar Länsstyrelsen vidare.

Konferensen i Umeå är årligt återkommande. Förra året var den i Göteborg. Nästa år står Länsstyrelsen Blekinge som värd.

Jörgen Bengtson
Foto: Länsstyrelsen Västerbotten