Mer strandnära boende?

Många vill kunna bo vid havet eller nära annat vatten, men strandskyddet hindrar utvecklingen av strandnära boende. Riksdagsledamot Ewa Thalén Finné (M) sätter nu press på frågan om strandskydd i en fråga till miljöminister Åsa Romson (MP).

Självklart ska vi ha ett regelverk, som värnar naturvärden och säkrar allmänhetens tillgång till våra stränder, resonerar M-politikern.

Men om vi menar allvar med att hela Sverige ska leva och att riva hinder för bostadsbyggande, måste vi också våga införa lättnader och göra strandskyddsreglerna mer flexibla, säger Ewa Thalén Finné i sin enkla fråga.

”Avser ministern att vidta några åtgärder med anledning av riksdagens tillkännagivande om krav på översyn av strandskyddet och i så fall när?”, frågar hon miljöministern, som ska ge svar i riksdagen den 13 april.

Hon ställer frågan mot bakgrund av att riksdagen våren 2015 gjorde ett så kallat tillkännagivande till regeringen om behovet av en översyn av strandskyddet. Inget har dock hänt.

StrandskyddsdelegationenEwa Thalén Finné lutar sig här mot den statliga Strandskyddsdelegationen. Den föreslog den 15 december 2015, efter 2,5 års arbete, en översyn av strandskyddsreglerna och nationellt harmoniserad tillämpning av reglerna. Delegationen konstaterar att dagens regelverk har brister och föreslår en översyn av lagstiftningen.

Under 2009–2010 genomfördes förändringar av strandskyddslagstiftningen. Den 1 september 2014 infördes lättnader i kriterierna för att häva strandskyddet vid små sjöar och vattendrag.

Längs havskusten och på skärgårdsöar är det dock fortfarande hårda restriktioner. Vissa länsstyrelser som Länsstyrelsen Gävleborg har varit mer nitiska än andra att upprätthålla ett strandskydd på 300 meter i strid med de nya reglerna om 100 meter som normalt strandskyddsavstånd.

Jörgen Bengtson
Foto: Strandskyddsdelegationen