Handlingsplan mot olja

Nu har Sverige äntligen en nationell strategi för oljeskadeskydd till sjöss, till skydd för Hälsingekusten och andra havs- och stora insjövatten, ”Sveriges strategi för oljeskadeskydd – Handlingsplan”.

OljeskadeskyddStrategin är den övergripande, långsiktiga inriktningen för det gemensamma, nationella arbetet inom området. Sista delen i strategin är en handlingsplan, som ger berörda aktörer stöd i vilka åtgärder som de bör prioritera för att nå strategins mål.

Strategin är framtagen av en samverkansgrupp för oljeskadeskydd, där bland annat Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Kustbevakningen ingår.

– Strategin omfattar utsläpp till följd av avsiktliga och oavsiktliga handlingar såväl som händelser som inträffar utan mänsklig inverkan från fartyg i kommunalt och statligt ansvarsområde till sjöss, skriver MBS på sin webbplats.

Berörda sjöområden är Östersjön, Västerhavet, Vänern, Vättern och Mälaren.

Ett särskilt prioriterat område i handlingsplanen är hur Sverige bör samordna det centrala stödet, för att bli tydligare för användarna. En utredning som syftar till att ge ökad tydlighet kring roller och ansvar startar inom kort.

Parallellt med handlingsplanen lanserar också staten kunskapsöversikten ”Riskbild för oljeolyckor till sjöss i Sverige” i en ny, uppdaterad version. Uppdateringarna fokuserar främst på ny kunskap om oljetransporter från Ryssland samt ny information som kompletterar riskbilden för Västerhavet och de stora sjöarna. Kunskapsöversikten ligger till grund för det strategiska arbetet men kan även användas som stöd med risk- och sårbarhetsanalyser.

Jörgen Bengtson