Lingaröskog
blir naturreservat

Den artrika skogen på Lingarö, Rogsta, blir naturreservat. Länsstyrelsen har beslutat att bilda ett 40 hektar stort naturreservat på halvön Lingarö, fem kilometer öster om Hudiksvall.

Området har varierat naturskog. På Länsstyrelsens byråkratiska prosa lyder skälet till Lingarö naturreservat enligt följande:

”De värdefulla livsmiljöerna naturskogsartad kalkbarrskog, hällmarkstallskog, barrblandskog och sekundär lövskog samt de typiska växt- och djursamhällen som är karakteristiska för dessa livsmiljöer i skogslandskapet norr om Limes Norrlandicus ska ha gynnsamt tillstånd.”

”Området är av stort intresse för friluftslivet”, slår Länsstyrelsen också fast.

Lingaro klippstrandI naturreservatets flackare del är marken kalkrik. Här finns grandominerad naturskog med rik svampflora. Många av svamparna är rödlistade, det vill säga bestånden är sårbara: koppartaggsvamp, raggtaggsvamp och grangråticka.

I reservatets norra halva finns ett par bergsknallar (bilden) med hällmarker och blockig mark. Här finns 200–300 år gammal tall- och granskog. Mitt i området finns tidigare slåttermark, som var brukad till mitten av 1940-talet.

Länsstyrelsen kommer att göra en stig genom området och sätta upp informationstavlor för allmänheten.

Naturreservatet är 39,9 hektar stort, varav 29,1 hektar land. Marken har varit privatägd.

Jörgen Bengtson
Foto: Länsstyrelsen