Vitörarna länets
fjärde marina reservat

Ögruppen Vitörarna, Gnarp och Jättendal, har blivit Gävleborgs fjärde marina naturreservat. Tidigare var det ”bara” naturreservat. Nu har Länsstyrelsen Gävleborg beslutat att utöka reservatsskyddet för att ”bevara områdets höga naturvärden”.

– Det nya beslutet kommer att innebära ett ökat skydd för skogen och kustfågellivet samt att de marina värdena tas med i skyddet, skriver Länsstyrelsen på webbplatsen www.lansstyrelsen.se/Gavleborg.

Vitörarna ligger fem kilometer sydost om Sörfjärden, norra delen av Vitörarna hör till Gnarps socken och södra delen till Jättendal. Vitörarna blev naturreservat 1978. Reservatet består av öarna Norrskär och Sörskär samt ett antal småskär och omgivande vatten. Det nya beslutet innebär flera förändringar:
• förbud för skogsbruk
• utökade förbudstider för skyddsområden för fågel
• marina värden inkluderas i skyddet

Länsstyrelsen beskriver Vitörarnas reservat på följande sätt.

– Reservatet består av genuin skärgårdsnatur med allt från gammelskog till öppen klapperstensmark och väl formade fornstrandvallar. Vitörarna har ett rikt kustfågelliv med många typiska skärgårdsfåglar som till exempel ejder, tordmule och tobisgrissla. För att skydda kustfågellivet kommer tillträdesförbud att råda på Sörskär och Tärnskär (norra Norrskär) mellan 1/4–31/7. På den blockiga till sandiga havsbottnen växer gott om tång och kransalger, som utgör viktiga reproduktions- och uppväxtområden för många marina arter och brackvattensarter som till exempel tobis, skorv och östersjömussla. På öarna finns även många minnen från äldre tiders kustfiske som lämningar efter ett fiskeläge, sjöbodar, en gammal hålväg och ett fyrtorn.

Naturvårdsverket äger norra delen av området. Förhandlingar pågår med markägare om markåtkomsten inom södra delen.

Bilden visar klapperstenar och fornstrandvallar på Norrskär.

Jörgen Bengtson
Foto: Länsstyrelsen