Rekordstor havspark

Sveriges största havsbaserade vindkraftspark blir inom några år verklighet öster om Storjungfrun i sydöstligaste Hälsingland, elva kilometer från fastlandet. I slutet av juli börjar borrningar till havs för att undersöka havsbotten, som avgör bottenberedning och placering av vindkraftsverken. I mars i år sökte WPD Storgrundet Nät AB nätkoncession för en kraftledningslinje från vindkraftparken Storgrundet till Sunnäs.

Om allt går enligt planerna kommer bygget av vindkraftsparken på Storgrundet utanför Storjungfrun att omfatta 70 verk och stå klart 2017. Bakom planerna står det tyska företaget WPD, en av Europas ledande vindkraftskoncerner.

Miljödomstolen och den tunga remissinstansen Havs- och vattenmyndigheten (tidigare Fiskeriverket) har sagt ja till bygget, liksom lokala intressenter som Söderhamns kommun, Länsstyrelsen Gävleborg och Storjungfruns hamnförening.

Söderhamns kommuns översiktsplan omfattar vindkraftverk på Storgrundet. Det är också utpekat som riksintresse för vindbruk. Söderhamns kommun driver på för att få exploateringen till stånd.

WPD räknar med att bygga en vindkraftpark med en samlad effekt på upp till 265 MW. Den uppskattade årliga produktionen är upp till 0,8 TWh (800 GWh), som motsvarar hushållsel för 160 000 hushåll.

Hälsingekusten.se skrev senast om planerna på vindkraftsparken på Storgrundet den 31 maj 2010, Vindkraft på gång i skärgården.

Jörgen Bengtson