Storjungfrun snart reservat?

Hälsinglands största ö, Storjungfrun, kan bli naturreservat redan före årsskiftet.

Söderhamns kommun, som äger ön, räknar med att före årsskiftet besluta om att inrätta ett naturreservat på Storjungfrun. Ägandet är ett arv från tiden då Söderhamns stad hade ett antal öar för sitt fiskande borgerskap.

Tidigare fick bara staten – länsstyrelsen – inrätta naturreservat. Nu kan också kommuner göra det.

Naturvårdsverket har gjort en inventering av Storjungfruns skogsbestånd; skogen har höga naturvärden och flera nyckelbiotoper. För tre år sedan gjordes en omfattande kulturhistorisk inventering av ön, som också motiverar att den blir naturreservat. Andra inventeringar har dokumenterat Storjungfruns artrikedom, med bland annat sju slags orkidéer.

Det planerade naturreservatet skulle, med undantag för de bebyggda delarna, omfatta hela ön, intilliggande öar och ett vattenområde några hundra meter ut i havet. I ett naturreservat får markägaren bara bedriva naturvårdsinriktad skötsel. Markägaren måste till exempel låta träd som faller ligga kvar på marken och får inte avverka träd som får landskapet att växa igen.

Kommunalrådet Sven-Erik Lindestam är positiv till att Storjungfrun blir naturreservat.

– Det skulle ytterligare stärka vårt varumärke som skärgårdskommun och sätta Söderhamn på kartan, säger han till Hudiksvalls Tidning (17/8 2012).

Ett problem med naturreservat, som Hudiksvalls kommun upplever som ett stort problem, är den förlamande hand som ett reservatsbeslut lägger över naturreservatet. Hudiksvall lever med detta problem på Kråkön och Agön, där kommunen inte längre får ta ner träd och hålla efter sly vid exempelvis övernattningsstugan i Storhamn.

Det är tveksamt om Söderhamns kommun – som satsar ambitiöst på att öppna skärgården för besökare – tagit med detta problem i beslutsunderlaget.

Jörgen Bengtson