Östersjön mår bättre

Östersjön mår bättre, med växande torskbestånd, mindre kväveutsläpp från jordbruket och tydlig minskning av tre klassiska miljögifter. Samtidigt är ytan med syrefria havsbottnar rekordstor.

I veckan kom rapporten ”Havet 2012”, som ger en bild av miljön i Östersjön och Västerhavet. Rapporten är utgiven av Havsmiljöinstitutet på uppdrag av två statliga myndigheter, Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket. Över 50 författare medverkar i rapporten.

Enligt rapporten krävs det ändrade attityder till havet för att Sverige ska nå EU:s mål om god miljöstatus 2020.

Rapporten slår fast att merparten av våra mest populära matfiskar är akut eller starkt hotade. Ett fortsatt starkt miljöhot i Östersjön är de höga halterna av dioxiner i lax och strömming. Även tungmetallen kadmium fortsätter att vara ett problem.

Halterna av tre andra klassiska miljögifter – bly, DDT och PCB – har minskat som en följd av politiska beslut, vilket ger hopp om framtiden. Andra tecken på att miljön blivit bättre är att torskbeståndet ökar och kväveutsläppen minskar.

Ny teknik, till exempel konstgjord syresättning av döda bottnar, är ett sätt att tackla miljöproblemen på, säger rapporten. Men flera forskarna i rapporten understryker att det framför allt behövs förändringar i samhället och i människors beteenden för att nå miljömålen. Kopplingen mellan samhället och situationen i havet måste bli tydligare.

Havet 2012 presenterades den 21 november på Havsforskningsdagarna på Linnéuniversitetet i Kalmar.

Jörgen Bengtson