Skydd för skärgårdsskog

Ett 16,9 hektar stor skogsområde på Bergön, Rogsta, kommer att skyddas för eftervärlden. Skogsvårdsstyrelsen har skrivit ett 50-årigt naturvårdsavtal med markägaren, Yttre Bergöns samfällighetsförening.

Målet med avtalet är att skydda ett område med framför allt tallskog. När de 50 åren är till ända, är förhoppningen att det ska finnas en skärgårdsnaturskog med stort inslag av gamla, solbelysta tallar, död ved efter främst tall samt rödlistad fauna i form av bland annat reliktbocken.

Norrhälsinge miljökontor välkomnar biotopskyddet.

Jörgen Bengtson