Ingen minskad laxkvot

Internationella Havsforskningsrådet (ICES), Världsnaturfonden WWF, Sverige och Finland vill kraftigt minska fångsten av lax i Östersjön, för att värna den utrotningshotade vildlaxen. Men EU säger nej.

På EU:s ministerrådsmöte den 17 oktober struntade EU i havsforskarnas råd. Ministerrådet bestämde att lämna kvoten oförändrad, vilket innebär att fiskeministrarna tillåter en nästan 40 procent högre fångst än den nivå ICES-forskarna rekommenderar.

Tillväxten bland sill och torsk ser bättre ut.

– På det stora hela är beståndsutvecklingen i Östersjön bra och då speciellt för två av sillbestånden, säger Bengt Kåmark, Havs- och vattenmyndighetens enheten för fiskreglering, i ett pressmeddelande.

Varje år bestämmer EU om total tillåten fångstmängd (på engelska förkortat till TAC) och därmed kvoter för de fiskbestånd som är viktigast för yrkesfisket. Till grund för besluten ligger vetenskapliga råd om hur bestånden mår.

EU-kommissionen lade i augusti 2013 fram sitt förslag till fiskekvoter för 2014 i Östersjön. Kvoterna är baserade på att bestånden i Östersjön ska nå målet om maximal hållbar avkastning (på engelska MSY). Enligt den beslutade fiskepolitiken, som EU nyligen antog, ska EU nå detta mål 2015 eller absolut senast 2020 för alla arter.

EU:s jordbruks- och fiskeministrar gick i stort på EU-kommissionens förslag. Det innebär kraftigt ökade kvoter för två av de tre sillbestånden, 23-procentig minskning av kvoterna för sill i Bälthavet, Öresund och Arkonahavet samt 4-procentig minskning av skarpsilkvoterna i Östersjön som helhet. Torskkvoterna ökar i östra beståndet (öst om Bornholm) och minskar i västra beståndet med 15 procent. Fångstkvoten för lax blev i stort oförändrat, en minskning på 15 procent i Finska viken.

Jörgen Bengtson