Myndighetskrav på sjökörkort

Havs- och vattenmyndigheten (HAV) vill att Sverige inför körkort för vattenskotrar, ribbåtar och andra snabbgående fritidsfartyg.

– Farliga och miljöstörande beteenden till sjöss orsakas främst av snabbgående farkoster, oavsett om det är en gummibåt, motorbåt eller en vattenskoter. Vi ser därför inte att en särreglering för vattenskotrar är motiverad, säger Christer Larsson, utredare vid enheten för havsplanering och maritima frågor på HAV, som lett utredningen om vattenskotrar, i ett pressmeddelande i dag.

HAV föreslår regeringen att Sverige inför två olika behörighetsbevis för fritidsfartyg. Ett ska gälla fartyg som gör minst 35 knop, ett för fartyg som gör minst 15 knop. Behörighetsbevisen ska ha åldersgräns på 18 respektive 15 år. För det högre behörighetsbeviset kräver HAV bland annat att körträning ingår i utbildningen. För det lägre behörighetsbeviset kräver HAV grundläggande kunskap om sjöregler, navigering och miljö.

HAV fick i juni i år i uppdrag av regeringen att kartlägga och analysera möjliga olägenheter för hälsa och miljön från vattenskotrar och andra mindre motordrivna vattenfarkoster. Regeringen efterlyste också förslag till författningsändringar, för att komma åt problemen.

Snabba båtar körs ofta i strandnära miljöer och över grunda bottnar. Dessa är ofta viktiga produktionsområden för både land- och vattenlevande arter. Båtsäsongen sammanfaller också med den känsliga reproduktions- och uppväxttiden. Båttrafik orsakar buller, vibrationer och vattenströmmar, som bidrar till ökad stranderosion. Båttrafik påverkar fisk och däggdjur negativt. Vattenskotrar och andra mindre farkoster är också lätta att flytta mellan olika vattenområden, vilket ökar risken för spridning av till exempel kräftpest.

HAV föreslår att Transportstyrelsen får i uppdrag att utforma utbildningarna för behörighetsbevisen och även utfärda behörighetsbevisen.

– Vi bedömer att krav på utbildning och behörighetsbevis är bättre och mindre inskränkande än att förbjuda körning med vissa farkoster eller inom vissa områden, säger Christer Larsson.

Övriga nordiska länder har redan åldersgräns för snabbgående fartyg.

I Sverige finns cirka 12 000 vattenskotrar, varav de flesta är motorstarka maskiner för hastigheter över 70 knop.

Jörgen Bengtson