Bättre bruk av havsresurser

Regeringen vill utnyttja statligt ägda hamnar, kajer och andra sjöverkande resurser bättre. Därför har regeringen gett de sjöverkande myndigheterna i uppdrag att öka samverkan avseende bland annat ”kajer och annan infrastruktur”.

Fyra sjöverkande myndigheter – Sjöfartsverket, Kustbevakningen, Trafikverket och Försvarsmakten – hanterar det mesta av statens maritima resurser. Det är dessa, som ska se över sina resurser och möjligheter till bättre resursutnyttjande.

Bakgrunden är att myndigheterna vanligen har byggt sin infrastruktur – hamnar, kajer och andra anläggningar – för den egna myndighetens behov. Sjöfartsverket har 24 lotsstationer och ytterligare ett tiotal kajplatser. Kustbevakningen har 25 kuststationer. Trafikverket har färjeverksamhet på närmare 40 platser. Försvarsmakten har fyra större och en rad mindre anläggningar. Trots detta är det ovanligt med samlokalisering av verksamhet.

Regeringen räknar med att ökad samverkan ska ge vinster på flera plan: minskade kostnader för kajer och anläggningar, positiva synergier i den operativa verksamheten och ökad säkerhet till havs.

Jörgen Bengtson