Nya Natura 2000-restriktioner

Natura 2000-områden som det i Långvind kan få nya restriktioner för fiske.

Bakgrunden är att fiske som bedrivs inom ett Natura 2000-område under vissa omständigheter riskerar att skada områdets skyddsvärden. För att undvika skada finns ett behov av att reglera eller förpröva vissa typer av fiske.

Havs- och vattenmyndigheten (HAV) har därför gett Havsmiljöinstitutet och Uppsala universitet i uppdrag att granska problemet. I april 2014 fick HAV rapporten ”Fiske och Natura 2000”.

Rapportförfattarna har kommit fram till att fiskeriverksamhet omfattas av tillståndsplikt enligt miljöbalken och att en nationell prövning är förenlig med EU:s regelverk.

– Den nya rapporten är en del av ett omfattande arbete som HAV bedriver om hur vi bäst kan skydda miljön i våra skyddade områden. När det gäller Natura 2000-områden i marin miljö är lagstiftningen komplicerad på grund av att EU:s exklusiva kompetens inom den gemensamma fiskeripolitiken inte är helt samordnad med bestämmelserna om tillståndsprövning i marin miljö, säger Sara Grahn, chef för HAV:s juridiska enhet, i ett pressmeddelande på HAV:s webbplats.

Sverige har cirka 400 Natura 2000-områden vid kust och i hav.

– Det är angeläget att vi som ansvarig myndighet kan upprätta en bra vägledning för hur fiske ska hanteras i dessa områden. Vi kommer därför inom kort att remittera ett antal frågeställningar till länsstyrelserna och andra berörda inför vårt fortsatta vägledningsarbete, säger Sara Grahn.

Vad detta betyder för Långvinds Natura 2000-område och andra Natura 2000-områden på Hälsingekusten, återstår att se.

Jörgen Bengtson