Bättre skydd för vildlax

Havs- och vattenmyndigheten (HAV) har infört nya regler för kustfisket med fasta redskap efter lax i Östersjön, som ska stärka vildlaxen.

HAV har fördelat den svenska kvoten för tre kustområden med hänsyn till beståndens skyddsbehov, ändrat starten för fiske med fasta redskap i Norrland och infört nya regler om landning av lax.

– I flera av de  svenska älvarna är bestånden av vild lax svaga och de behöver därför ett starkare skydd för att återhämta sig, säger Håkan Carlstrand, utredare på enheten för fiskereglering på HAV, i ett pressmeddelande.

I Östersjön finns närmare 30 älvar där laxen leker och laxungarna växer upp. Hälften av älvarna finns i Sverige. Varje älv har sitt eget bestånd av lax.

Laxungarna växer upp i älvarna och vandrar sedan ut i Östersjön, där de stannar under några år, för att sedan som könsmogna återvandra för lek till den älv de kommer ifrån. För att anpassa fisket till varje enskilt bestånds skyddsbehov, sker sedan förra året svenskt yrkeslaxfiske med fasta fällor på grunt vatten nära älvarnas mynningar i havet.

– En konsekvens av detta är att det småskaliga yrkesfisket i främst Norrland har stärkts, säger Håkan Carlstrand.

Nästan all vild lax som finns i Östersjön, hela 95 procent, kommer från de svenska älvarna, inklusive gränsälven Torne älv. Tre älvar – Vindelälven, Kalixälven och Torne älv – har nått eller är nära att nå uppsatta mål för älvarnas produktion av laxungar. De flesta älvarna med vild lax har dock svaga bestånd och når inte upp till målen för bevarande.

Åtta svenska älvar, däribland Ljusnan, är utbyggda med vattenkraft. Här sker odling och utsättning av laxungar för att kompensera skador på den naturliga produktionen. De odlade laxarna skiljs från den vilda laxen genom att fettfenan tas bort.

EU:s ministerråd har beslutat att 2014 ska den yrkesmässiga fångsten vara 29 856 vilda och/eller odlade laxar mot på 30 400 laxar 2013. HAV:s beslut innebär att 20 000 laxar får fångas i Bottenviken, 8 500 laxar i Bottenhavet och 400 laxar i kustfisket med fasta fällor i övriga Östersjön. Resterande del av svenska kvoten, 956 laxar, gäller bifångster i annat fiske.

– Vi bedömer att denna fördelning av kvoten kommer att skydda de svaga bestånden av vild lax och att den totala laxfångsten till hälften kommer att bestå av odlad lax, säger Martin Rydgren, utredare på HAV:s enhet för fiskereglering, i ett pressmeddelande.

Fiskestarten är olika för olika delar av Östersjökusten och beslutad med hänsyn till att den odlade laxen återvandrar senare till kusten än den vilda laxen. Målet är att öka den odlade laxens andel i fångsten och skydda vild lax.

Länsstyrelserna får också pengar för att bevara och restaurera miljön i laxälvar. Senare i är kommer HAV dessutom att sjösätta ett projekt för att utveckla selektiva och skonsamma fasta redskap för kustfisket samt starta en översyn av bestämmelserna för fisket i älvarna.

Jörgen Bengtson