Ökad bevakning till havs

Försvarsmakten och Kustbevakningen ska börja samverka i att övervaka Sveriges sjöterritorium och använda ”sjörörlig logistik”. Syftet är att uppnå ett effektivare resursutnyttjande.

Regeringen gav de två myndigheterna detta uppdrag den 10 juli. De ska senast den 19 december 2014 redovisa hur samverkan mellan myndigheterna ska ske.

Samverkan handlar framför allt om hur Kustbevakningen ska kunna bli en resurs för Försvarsmakten. Regeringen skriver att ”Myndigheterna ska utreda och redovisa hur Kustbevakningens resurser i ökad grad skulle kunna tillgängliggöras för Försvarsmaktens behov i syfte att stödja Försvarsmakten avseende övervakning av det svenska sjöterritoriet i enlighet med IKFN-förordningen”.

Rent allmänt vill regeringen ha ökad samverkan mellan de två myndigheterna och mer specifikt att Kustbevakningen ska ge Försvarsmakten tillgång till ”sjöinformation och sjölägesinformation”.

IKFN-förordningen är en förordning om Försvarsmaktens ingripanden vid kränkningar av Sveriges territorium under fred och neutralitet. Den innehåller de regler som gäller för Försvarsmakten, när Sveriges gränser kränks av utländska militära fartyg, flygplan, fordon eller personal i fredstid. I förordningen finns handlingsregler för olika fall av kränkningar. Dessa är utformade så att de följer folkrättsliga regler. Förordningen upphör att gälla om Sverige är i krig

Jörgen Bengtson