Lättare bli yrkesfiskare

Yrkesfiskarnas skara kan åter öka på Hälsingekusten. Sverige förenklar nämligen sina regler för yrkesfiske i havet och anpassar dem till EU:s regler.

Från 1 oktober räcker det med ett fartygstillstånd för att få fiska. Fartygstillståndet döps om till fiskelicens. Tidigare krävde Sverige att det både fanns en personlig yrkesfiskelicens och ett fartygstillstånd

De nya reglerna gör det också lättare att kombinera yrkesfiske med en bisyssla.

Yrkesfisket till havs kan Sverige inte längre bestämma över. Efter EU-inträdet är fiskeripolitiken en fråga för Europeiska Unionen (EU).

– De nya reglerna innebär också att juridiska personer kan beviljas fiskelicens, tidigare var det bara fysiska personer som kunde beviljas en sådan. Det förenklar för den som bedriver fiskeverksamhet i bolagsform, säger Monica Blidner, jurist på tillståndsenheten på statliga HAV, i ett pressmeddelande.

Fiskelicensen var tidigare också kopplad till inkomsten; fisket skulle vara av väsentlig betydelse för personens försörjning. Nu är kravet i stället att fisket ska bedrivas som näringsverksamhet för att få klassas som yrkesfiske. Näringsverksamhet är ett skatterättsligt begrepp; den innebär att fisket ska bedrivas varaktigt, regelbundet, i yrkesmässig omfattning och med vinstsyfte.

– Gränsen mellan fritidsfiske och yrkesfiske som bedrivs som bisyssla är inte alltid solklar. Det behövs en bedömning i varje enskilt fall, säger Monica Blidner.

– Vi kommer att utgå från vad regeringen skrivit i förarbetena till fiskelagen och Skatteverkets tolkning av begreppet näringsverksamhet, säger hon.

En fiskelicens gäller i fem år. De som redan har fartygstillstånd eller särskilt fartygstillstånd behöver inte ansöka om ny licens. Det görs en prövning när nuvarande tillstånd löper ut. Totalt omfattas 1 370 fartygstillstånd och särskilda fartygstillstånd av detta. Om ansökan om fiskelicens rör en nyetablering kommer HAV att låta berörd länsstyrelse yttra sig innan HAV fattar beslut.

Yrkesfisket i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland bestämmer Sverige över. Även här finns krav på fiskelicens. Dessa är personliga; bara fysisk person kan få sådan licens. Totalt har 236 personer licens för yrkesfiske i sötvatten.

Jörgen Bengtson