Hudik skärgårdssatsar

Söderhamns kommun har länge satsat på att utveckla skärgården. Nu vill Hudiksvall också öppna skärgården för besökare och boende. I ett tjänstemannaförslag vill kommunen satsa 2,5 miljoner kronor på övernattningsstugor, permanentboende, bryggor, turbåt, bättre kollektivtrafik på fastlandet, utbyggt bredbandsnät och mobiltelefoninät samt kommersiell och offentlig service.

– HudiksvAgon sjokortalls skärgård har en stor utvecklingspotential för så väl besökare, fritidsboende som fastboende, säger kommunen i förslaget till kommunstyrelsen och tekniska nämnden.

Kommunen konstaterar att skärgården numera saknar fastboende och att skärgården har ”begränsad tillgänglighet för en majoritet av kommuninvånarna som saknar ett eget ställe eller egen båt. Det saknas infrastruktur för att göra skärgården tillgänglig för dessa och nya målgrupper. Av erfarenhet från andra skärgårdsområden framgår att fungerande infrastruktur är nödvändig om nyttjandet av skärgården ska kunna utvecklas.”

En av satsningarna är tre övernattningsstugor i Storhamn, den naturhamn som nästan delar Agön (bilden).

I förslaget föreslår kommunen följande:
Övernattningsstugor på Agön, dels en ny stuga, dels rustning av två befintliga stugor.
Permanentboende i det så kallade LIS-området 21 mellan Hölick och Fäbodudden.
Bryggor på fem nya platser, på ön Lotshällan i Långvindsfjärden, i LIS-område 21 på Hornslandet, på Lingarö, i Malnbaden (förlängning av befintlig brygga) och i Saltvik. Sedan tidigare har kommunen 19 bryggor i Hudiksvall stad (1 brygga), på Käringön (1), Norra Ljusgrundet (1), Olmen (4), Hölick (1), Snäckmor (1), Borka (1), Innerstön (3), Kråkön (2) och Agön (4).
Turbåt som går efter turlista men också går att chartra, med aktionsradie från Hornslandet till Långvind och anslutning till båt i Söderhamns skärgård: ”På sikt bör båten i Söderhamns skärgård möta i Långvind.”
Kollektivtrafik med buss sommartid till Hölicks och Saltviks bryggor.
Båtservice i form av skrovtvätt och isättningsramp i Hudiksvall och septiktank i Saltvik.
Bredband omfattar fiberanslutning av Hornslandet till Hudiksvalls stadsnät.
Mobiltelefoni säger förslaget inget specifikt om men torde omfatta samarbete med de stora mobiloperatörerna för utbyggnad av näten längs kusten och på öarna.

Den föreslagna satsningen är en del av kommunens investeringsbudget 2014–2016 på 17 miljoner kronor för landsbygdsutveckling. Förslaget pekar särskilt på besöksnäringens utveckling i kommunen, med kust- och skärgårdsutveckling som en av tre delar som Destination Glada Hudik och bolaget Visit Glada Hudik satsar på.

Jörgen Bengtson