Koll på haven

”Ekosystemtjänster” är ett nytt begrepp, som fått ett allt större genomslag i hanteringen av havsmiljöfrågor. En ny rapport, ”Ekosystemtjänster från svenska hav”, bedömer statusen för ekosystemtjänster från svenska hav och utvärderar kopplingen till mänsklig påverkan. Rapporten kommer med goda besked för Hälsinge- och Norrlandskusten i övrigt: statusen är god.

EkosystemtjansterBakom rapporten står statliga Havs- och vattenmyndigheten (HAV). Den 92-sidiga rapporten, med nummer 2015:12, finns att hämta på HAV:s webbplats. Tre av rapportens fyra författare kommer från Sveriges lantbruksuniversitets institution för akvatiska resurser (SLU Aqua), Andreas Bryhn, Lena Bergström och Ulf Bergström, och en från Havsmiljöinstitutet (HMI), Mats Lindegarth.

De tre statusklasser som används är god, måttlig och dålig. Mänskliga påverkansfaktorer – mänskliga aktiviteter som ger en belastning på miljön såsom övergödning, klimatförändringar, marint skräp och överuttag av fisk – har utvärderats utifrån hur stor deras samlade påverkan är på ekosystemtjänsterna.

Påverkansfaktorerna har också bedömts utifrån tre klasser: om de har en liten eller osannolikt negativ samlad påverkan på ekosystemtjänsternas status, måttligt negativ påverkan eller stor negativ påverkan.

Bäst status har havet längs Hälsingekusten och andra delar av kusten i Bottniska viken.

”Anmärkningsvärt är exempelvis att statusen för S5: Livsmiljö (3.5.) bedömdes som god i Bottniska viken men som dålig i Egentliga Östersjön och Västerhavet. Rent allmänt bedömdes ekosystemtjänsternas status överlag vara bäst i Bottniska viken, vilket sammanfaller med en allmänt lägre grad av mänsklig påverkan på ekosystemen”, säger rapporten (sidan 77).

Jörgen Bengtson