Lövskär får kommunalt VA

Söderhamn fortsätter att bygga ut infrastrukturen i skärgården. Nu ska Lövskär få kommunalt vatten och avlopp (VA).

LovskarLövskär är inte ett skär, utan en halvö. Lövskär ligger öster om Ljusne och har med tiden fått allt fler permanentboende.

Kommunala bolaget Söderhamn Nära har, enligt Söderhamn.se, fått ”i uppdrag att anvisa anslutningspunkt för kommunalt vatten och avlopp till fastigheter med godkända avloppsanläggningar i aktuellt område. Projektet förutsätter att intressenterna organiserar sig i en samfällighet.”

Bakgrunden till beslutet är att privata fastighetsägare har uppvaktat kommunen om att få kommunalt vatten och avlopp på Lövskär och några öar i området. Öar och områden utan tillfartsväg kan dock inte ansluta sig, eftersom tjänsten slamsugning enbart sker till fastighet med väg.

– Det är känt att tillgång på bra dricksvatten, både vad gäller mängd och kvalitet, är dålig i den här delen av kommunen, säger Ingemar Olofsson på Söderhamns kommun till Söderhamn.se.

Han har utrett frågan om kommunalt vatten och avlopp i Lövskär. Ingemar Olofsson konstaterar att VA-anslutning ligger i linje med kommunens fokus på att förbättra möjligheten att bo i skärgården.

VA-projektet förutsätter att fastighetsägarna bildar en samfällighetsförening, som blir avtalsslutande part gentemot Söderhamn Nära. Föreningen blir huvudman och tar ansvar för genomförande och drift av anläggningen. Söderhamn Nära drar fram vatten och avlopp till en anslutningspunkt.

– Projektet påbörjas när samfälligheten bildats och avtal om arbetets bedrivande tecknats. Lösningen dimensioneras och utformas för att möjliggöra ytterligare anslutningar, skriver kommunen på Söderhamn.se.

Jörgen Bengtson
Karta: Lantmäteriet