Minst vattenbuller
längs Jungfrukusten

Undervattensbuller i Östersjön är nu kartlagt för första gången. Minst buller är det bland annat längs Jungfrukusten, Hälsinglands och Gästriklands gemensamma kust, och längst i norr.

Det visar en internationell studie, som Totalförsvarets forskningsinstitut i Sverige har lett.

Buller kan orsaka allvarliga skador på fisk och marina däggdjur.

Bullret framkallat av människan ökar. Situationen varierar dock i hög grad i olika delar av Östersjön och under olika årstider.

– Andelen kontinuerligt buller framkallat av fartygstrafiken av den totala ljudtrycksnivån är störst i den södra delen av Östersjön, i synnerhet i de danska sunden. Däremot finns det områden i Bottniska viken där det mycket sällan förekommer buller orsakat av människan. Undervattensbullret sprids långa vägar och kontrollen av det kräver också internationellt samarbete, säger överinspektör Jukka Pajala vid Finlands miljöcentral i ett pressmeddelande.

Bullret i Östersjön utreddes inom projektet Baltic Sea Information on the Acoustic Soundscape (BIAS). Undervattensbuller orsakas av många slags aktiviteter i havsområdena, främst sjöfart och vattenbyggande som vindkraftsbyggen i havsområden.

I projektet har man tagit fram verktyg, som hjälper myndigheterna i att planera användningen av havsområdena och minska de negativa effekterna av bullret.

Buller som avsevärt överskrider det naturliga ljudlandskapet kan orsaka skador på hela djurpopulationer. Det kan leda till störningar i kommunikationen, förändringar i beteendet och även fysiska skador.

Ljudskadorna gäller både för fisk och marina däggdjur. Fiskar använder ljuden och sitt hörselsinne för att kommunicera med varandra, lokalisera parningspartner och undvika rovdjur. Marina däggdjur använder också ljuden för att leta efter föda.

De negativa effekterna av buller varierar under olika årstider. Värst är det vintertid, då ljuden fortplantar sig kraftigt. Dessutom orsakar vattnets temperatur och salthaltens skiktning skarpa förändringar i ljudhastigheten, vilket också påverkar ljudutbredningen.

Mer forskning behövs för att kunna kartlägga årstidsvariationen noggrannare och klargöra känsligheten hos de inhemska arterna, säger projektet.

Läs mer om undervattensbuller och ljud på webbplatsen för Finlands miljöcentral!

Jörgen Bengtson
Karta: Finlands miljöcentral