Jungfrukusten får
nytt naturreservat

Jungfrukustens gästrikedel har fått ett nytt naturreservat, Näset. Det ligger strax söder om Bergby, Hamrånge, och har både många svampar och annan vegetation samt besökare, som motiverar att det blir ett reservat.

Länsstyrelsen Gävleborg motiverar sitt beslut om naturreservat med att det finns ovanliga marksvampar i området, till exempel lilafotad fingersvamp, violgubbe (bilden), koppartaggsvamp och raggtaggsvamp. Till detta kommer att den kalkhaltiga marken gör att flera sällsynta mossor och kärlväxter trivs i området. Dessutom har Näset ”höga friluftsvärden”.

Länsstyrelsen har också beslutat att ett befintligt naturreservat på Gästrikekusten, Tröskens rikkärr, ska få bli några hektar större. Tröskens rikkärr ligger söder om Furuvik, Valbo. Här finns en av Europas rikaste förekomster av de hotade orkidéerna knottblomster och gulyxne.

Jörgen Bengtson
Foto: Länsstyrelsen Gävleborg