Mer flexibelt
strandskydd?

Naturvårdsverket föreslår en mer flexibel tolkning av strandskyddet. En tung remissinstans i sammanhanget är Stockholms läns landsting (SLL), som har Sveriges största skärgård men också högt befolkningstryck i stora delar av skärgården.

SLL säger i sitt remissvar på Naturvårdsverkets förslag ja till en mer flexibel tolkning av strandskyddet. Frågan är högaktuell också på Hälsingekusten, där Länsstyrelsen Gävleborg har tvingat på nästan hela kusten skärpt strandskydd, utan att det finns en befolkningstryck som i Stockholm.

I skärgården – både i Gävleborg och Stockholm – gäller utökat strandskydd om 200 eller 300 meter på de flesta håll. Det är något som hämmar utvecklingen av skärgården, anser SLL.

– Det ska vara möjligt att bygga och bo, och bedriva näringsverksamhet, i skärgården, säger skärgårds- och tillväxtlandstingsrådet Gustav Hemming (C) till Mitti.se.

– Vi har pekat på det här behovet länge, säger han.

Enligt tjänsteutlåtandet kan delar av skärgården liknas vid glesbygd. Möjligheten att bygga bostäder eller utveckla näringslivet vid stränderna stärker lokalsamhället. Landstinget vill ha mer generösa dispenser på främst de öar som i landstingets skärgårdsstrategi kallas ”kärnöar”.

”Stockholms län är mångfacetterat och det finns betydande områden med landsbygd och skärgård. På vissa håll råder till och med befolkningsminskning. Landstinget anser därför att det finns skäl att pröva strandskyddslagstiftningen i de så kallade landsbygdsnoderna och kärnöarna som finns utpekade i RUFS 2050. Regionala och kommunala strategiska planer i hela Sverige skulle med fördel kunna utvecklas för att göra ett bra strategiskt stöd i sådana avvägningar”, skriver SLL i sitt yttrande.

Remissyttrandet i sin helhet finns att läsa här.

Naturvårdsverkets skrivelse, ”Uppdrag att se över och föreslå ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge”, finns att läsa här.

Jörgen Bengtson
Foto: Pixabay