Ny kamp mot
invasiva arter i Östersjön

Östersjön är ett av världens mest känsliga innanhav. När vi summerar 2018 finns både goda och dåliga nyheter för Östersjön.

Till avdelningen goda nyheter hör att världens största bräckvattenhav faktiskt mår bättre. Utsläppen av kväve och fosfor från Sverige till Östersjön minskar. Men övergödningen är fortfarande ett stort problem, enligt Havs- och vattenmyndigheten (HAV).

En dålig nyhet är att de invasiva – främmande – arterna ökar i Östersjön. För att tackla problemet med invasiva arter, trädde en ny förordning i kraft den 1 januari 2019. Den kompletterar Europeiska Unionens förordning om invasiva arter. Enligt EU-förordningen är HAV ansvarig myndighet för vattenlevande arter och Naturvårdsverket för landlevande arter.

HAV och Naturvårdsverket ska ta fram en nationell förteckning på arter av nationell betydelse och agera mot invasiva arter. De ska
• utföra riskbedömningar
• vidta åtgärder om arters spridningsvägar
• upprätta övervakningssystem
• anmäla och informera EU när en invasiv art upptäcks
• ”för arter på unionsförteckningen kunna ge tillstånd till viss hantering samt föreslå nödåtgärder”
• ta fram hanteringsåtgärder mot invasiva arter med stor spridning, där utrotning inte är möjlig.

Det praktiska arbetet utför länsstyrelserna, som är tillsynsmyndighet och beslutar om utrotningsåtgärder. HAV och Naturvårdsverket ska övervaka att detta sker effektivt och – om nödvändigt – samordna arbetet nationellt.

Arbetet med en nationell förteckning på arter av nationell betydelse har börjat. Första steget är att göra en riskklassificering av över 1 000 arter. Riskklassificeringen utförs av Artdatabanken på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Arterna är vetenskapligt bedömda efter deras ekologiska påverkan och invasionspotential. Rapporten ska publiceras 21 januari 2019.

Nästa steg blir ytterligare analyser utifrån bland annat socioekonomiska aspekter.

Slutligen ska Sverige ta fram ett förslag på nationell förteckning, som blir juridiskt bindande. Denna nationella förteckning ska komplettera EU:s unionsförteckning.

Jörgen Bengtson