Hårdare regler för
kustens fritidsfiskare

Statliga Havs- och vattenmyndigheten (HAV) vill skärpa fiskereglerna för kustfisket från Norruppland till Ångermanland. Målet är att ”stärka bestånden av flera kustlevande fiskarter, framför allt öring, sik, gös och gädda”. Medlen är dels begränsat nätfisket under tider och i områden då fisken är som mest känslig för påverkan från fiske och dels storleks- och fångstbegränsningar för handredskap.

HAV presenterade kraven i ett pressmeddelande i dag. Bilden visar öring.

HAV har under senare år genomfört översyner av reglerna för kustnära fiske längs svenska kusten. Motivet är att få ett fiske, som är långsiktigt hållbart. Detta har lett till förändrade fiskeregler längs hela Västkusten, Skåne län och Bottenviken.

I samarbete med tre länsstyrelser har HAV nu tagit fram förslag på nya bestämmelser för kustområdet i Västernorrlands län, Gävleborgs län och norra Uppsala län.

Fritidsfisket dominerar i området och står för 75–98 procent av fångsterna för gös, gädda, öring och sik. Förvaltningsmässiga rekommendationer från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), institutionen för akvatiska resurser, är att fångsterna totalt för gädda och gös bör minska i området och att fångsterna av öring och sik inte bör öka.

Vad innebär då förslaget till nya regler, som nu går ut på remiss?
• Förbud mot nätfiske på grundare vatten än tre meter under tiden 1 september till och med 10 juni.
• Höjning av minimimåttet för öring till 50 centimeter (i dag 40 centimeter) och fångstbegränsning till en vild öring per person och dag.
• Ändring av måtten för fångst av gös till 45–60 centimeter och fångstbegränsning till tre fiskar per dag av den sammanlagda fångsten av gädda och gös.

Jörgen Bengtson
Foto: Pixabay