Gästrikekusten får
reservat i Håmansmaren

Länsstyrelsen vill göra Håmansmaren, som ligger mellan Utvalnäs och Eskön i Gävle kommun, till nytt naturreservat. Därmed får Jungfrukusten ett nytt reservat.

Håmansmaren är ett cirka 16,7 hektar stort våtmarksområde. Det var på 1700-talet havsvik och ligger i dag i ett flackt område, som omfattar tre grunda tjärnar med omgivande rikkärr, tre tidvis vattenfyllda sänkor, mindre ytor sumpskog samt angränsande skogsmark.

Naturvärdet ligger i de kalkpräglade naturtyperna med näringsfattiga kalkvattentjärnar och rikkärr, men även sumpskogarna och kalkbarrskogen har höga värden, enligt Länsstyrelsen.

Håmansmaren är i dag ett Natura 2000-område, som är mycket artrikt och innehåller ett stort antal växter och djur som signalerar naturvärden. Rödlistade arter finns inom de flesta organismgrupper.

– Området präglas av stark kalkpåverkan och många av de arter och naturtyper som förekommer i området når här sin nordgräns. Området är sedan tidigare högt klassat och ingår i den reviderade myrskyddsplanen för Sverige, skriver Länsstyrelsen i bevarandeplanen för Håmansmaren som Natura 2000-område.

Harkskärskusten har tidigare använts för fiske och fäbodbruk. Fram till 1940-talet har kärr och skogar påverkats av betande djur och möjligen också av kärrslåtter. Markanvändningen har under senare tid varit skogsbruk.

Ägare till Hånsmaren är staten och Svenska kyrkan.

Länsstyrelsen har skickat förslag till beslut och skötselplan för Håmansmarens naturreservat på remiss till berörda parter. Remisstiden går ut den 30 augusti 2019.

Jörgen Bengtson
Foto: Länsstyrelsen Gävleborg