Nytt naturreservat
på Jungfrukusten

Jungfrukusten har fått ett nytt naturreservat vid Harkskär, tolv kilometer nordost om Gävle

Länsstyrelsen Gävleborg har beslutat att bilda Håmansmarens naturreservat. Håmansmaren är ett kustnära område med några små starkt kalkpåverkade tjärnar och myrar. Reservatet är på 17 hektar. Området är ett tidigare Natura-2000-område. Det får nu ett tydligare och mer konsekvent skydd.

– Syftet med skyddet är att bevara rikkärren och tjärnarna med sitt värdefulla växt- och djurliv, skriver Länsstyrelsen Gävleborg i ett pressmeddelande (9 december 2019)..

De grunda tjärnarna är präglade av det kalkrika vattnet och innehåller flera ovanliga vattenlevande smådjur som larver till citronfläckade kärrtrollsländor, dykarskalbaggar, vattenskorpioner och blodiglar. I myrarna och den omgivande skogen växer flera ovanliga starrarter och orkidéer. Den hotade orkidén gulyxne har här sin nordligaste förekomst i Europa och den rödlistade starrarten loppstarr är oväntat vanlig.

– Genom naturreservatsbildningen blir det också möjligt att sköta området så det gynnar växt och djurliv. Berörda markägare har ställt sig välvilliga till skyddet och fått ersättning av staten för att det inte längre kan bedriva skogsbruk i området, skriver Länsstyrelsen.

Harkskärskusten har tidigare använts för fiske och fäbodbruk. Fram till 1940-talet har kärr och skogar påverkats av betande djur och möjligen också av kärrslåtter. Markanvändningen har under senare tid varit skogsbruk.

Ägare till Hånsmaren är staten och Svenska kyrkan.

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, har tidigare skrivit om planerna: Gästrikekusten får reservat i Håmansmaren (2 juli 2019).

Jörgen Bengtson
Bild: Länsstyrelsen Gävleborg