HAV i unik
kartläggning av hav

Havs- och vattenmyndigheten (HAV) gör en unik kartläggning av påverkan på havsmiljön. Nya hamnar, pirar och muddringar påverkar den fysiska livsmiljön vid våra kuster. HAV:s kartläggning ger en samlad bild av läget.

– Inom vissa kustområden är exploateringstakten hög, säger Ingemar Andersson, utredare vid HAV, i ett pressmeddelande (20 oktober 2020).

I februari 2017 startade HAV projektet med att kartlägga etableringar och byggnader samt verksamheter längs hela Sveriges kust. När havsbottnen, strömmar och vågor förändras av verksamheter på ett sätt som är negativt för ekosystemen, kallas det för fysisk påverkan.

HAV har använt teknik som satellitbilder och geografiska informationssystem, för att göra kartläggningen. Projektet har karterat ett par hundratusen strukturer: byggnader, bryggor, muddringar etcetra.

– Resultatet visar att de för ekosystemen viktiga grundområdena som ligger på 0-6 meters vattendjup är de som är mest påverkade längs kusten, säger Erland Lettevall, utredare vid HAV.

– Det är ett unikt underlag som vi tagit fram. Vi har nu en tydlig helhetsbild över hur situationen ser ut i kustbandet, säger HAV.

Havsbottnen utgör en stor och viktig del av havets ekosystem, dels för bottenlevande växter och djur, dels för uppväxtområde för fiskar och kustfåglar. Den fungerar också som sänka eller källa till näringsämnen och miljögifter, som hamnar i havet.

Några viktiga resultat av kartläggningen:
• Grunda, vågskyddade områden – som både är biologiskt viktiga och känsliga – är mer utsatta än övriga områden.
• Kunskapen om de fysiska processerna och dess effekter på biologin behöver stärkas.
• Strandskyddet eller andra policyer inom förvaltningen leder inte till mindre exploatering av höga naturvärden i grunda kustområden.
• Klimatförändringar verkar inte resultera till mer varsam exploatering av grunda värdefulla kustområden.
• Restaureringstakten understiger kraftigt förlusten av habitat per år.
• Fysisk påverkan ger även effekter på övergödningssituationen, genom att ekosystemets motståndskraft försämras

Kartläggningen är viktigt för att kunna välja rätt åtgärder och för att förbättra tillståndet i kustvattenmiljön, säger HAV.

– Vi kommer fortsätta att övervaka utvecklingen av fysisk påverkan för att se förändringar och vilken påverkan dessa ger på kustens miljöstatus, säger Erland Lettevall.

Jörgen Bengtson
Foto: Puxabay