Skärpta fiskekrav
på Hälsingekusten

Fisken minskar på Hälsingekusten och längs Sveriges kuster i stort. För att säkerställa ett hållbart fiske över tid, så inför Länsstyrelsen Gävleborg skärpta regler i syfte att stärka det kustnära fiskbestånd. De nya reglerna begränsar bland annat fiske med nät vissa perioder.

Reglerna syftar till att stärka bestånden av flera kustlevande fiskarter, främst öring, sik, gös och gädda.

Fiskeguide vid KungsgårdenEftersom fritidsfisket är det dominerande fisket längs Gävleborgskusten, berör reglerna i högsta grad fritidsfisket. Fritidsfisket står för 75–98 procent av fångsterna av gös, gädda, öring och sik, enligt Länsstyrelsen Gävleborg.

De nya fiskereglerna gäller längs Ångermanlands, Medelpads, Hälsinglands, Gästriklands och Norrupplands kust.

”De ändrade fiskebestämmelserna innebär att fiske med nät och andra mängdfångande redskap begränsas till vissa tider på året och till vattendjup som inte riskerar att fisket sker då fisken samlas i större bestånd”, skriver Länsstyrelsen Gävleborg på sin webbplats (29 juni).

Reglerna innebär följande:

• Nätfiske begränsas på grundare vatten än tre meter, enligt gällande sjökort, under delar av året.

• Nätfiske är bara tillåtet på alla vattendjup 11 juni–1 september, men 1 september–10 juni är det endast tillåtet på djupare vatten än tre meter, enligt gällande sjökort.

• Nätfiske är förbjudet på samtliga vattendjup 15 oktober–30 november.

• För gädda, gös och öring gäller minimimått, maximimått och fångstbegränsningar för fiske med handredskap. Dessa regler är snåriga och för att förstå dem behöver man närstudera Länsstyrelsens bestämmelser, som framgår av myndighetens webbplats.

Text och foto:
Jörgen Bengtson