Risk för vattenbrist
på Hälsingekusten

Låga grundvattennivåer på Hälsingekusten kan leda till vattenbrist och torra brunnar.

Statliga SGU (Sveriges geologiska undersökning) och SMHI (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut) varnar för att både grävda och borrade brunnar kan sina på kusten. Bakgrunden är de låga vattennivåer i små grundvattenmagasinen.

Enligt SGU är grundvattennivån lägre än normalt, SMHI varnar för låga grundvattennivåer i små grundvattenmagasin.

Det handlar alltså om både grävda och borrade brunnar, som är kopplade till små grundvattenmagasin.

I Hälsinglands inland är grundvattennivåerna i små grundvattenmagasin normala för årstiden. Samma gäller för kustens stora grundvattenmagasin.

Små grundvattenmagasin innehåller lite vatten och reagerar snabbt på nederbörd och vattenuttag. De är vanliga i morän och urberg. Det är den vanligaste formen av grundvattenmagasin.

Stora grundvattenmagasin innehåller mycket vatten och reagerar långsamt på nederbörd och vattenuttag. De finns ofta i sand- och grusavlagringar (rullstensåsar), ibland även i sedimentär berggrund. Stora magasin är inte lika allmänt förekommande som små magasin, men de är viktiga för den kommunala vattenförsörjningen. Närmare hälften av landets befolkning använder kommunalt grundvatten.

SGU delar in vattenmagasinens nivåer i ”mycket över normal”, ”över normal”, ”normal” ”under normal” och ”mycket under normal”.

Drygt en miljon permanentboende personer har enskild vattenförsörjning.

Jörgen Bengtson
Karta: SGU