Färre skarvar

Skarvarna minskar längs våra kuster, men inte överallt. I Västernorrland visar sommarens inventering att storskarven minskat från 2 077 häckande par 2008 till 1 925 par 2012, en minskning med 7,3 procent, rapporterar Länsstyrelsen i Härnösand.

Nedgången stämmer väl med genomsnittet för Sverige under samma period, cirka åtta procent. Förändringarna varierar dock mellan länen. I Gävleborgs län har skarven ökat kraftigt de senaste åren. Längs Norrlandskusten som helhet ser vi en liten ökning. Hälsingekusten.se skrev om detta den 22 oktober 2012, Skarven minskar och ökar.

Andra länder med skarvproblem som i Sverige – Danmark och Nederländerna – har haft en kraftigare nedgång. Här har den förhatliga fågeln minskat med 30–50 procent de senaste åren.

Förklaringen till nedgången i Sverige är sannolikt jakt och havsörn, som är storskarvens enda naturliga fiende; eftersom havsörnen ökar, beskattar den skarvbeståndet. Länsstyrelsen Västernorrland är dock, liksom expertisen i stort, osäker på vad som generellt förklarar storskarvens nedgång och pekar på faktorer som häckningsmöjligheter, födotillgång och vinteröverlevnad.

Skarven är sannolikt Hälsingekustens mest hatade fågel. Många betraktar skarven som ett rent skadedjur, som i stor omfattning tar fisk, dödar växtlivet där den häckar och förpestar livet för människor. Därför tillåter också Länsstyrelsen Gävleborg skyddsjakt på skarv.

Jörgen Bengtson